طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراكـیالف- تهیه بذر: ب- تهیه كمپوست: پ- كشت بذر: ث- رشد ریشه های قارچ: ت- خاك ریزی : ج- برداشت: الف – سرمایه گذاری ثابت : پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان


الف- تهیه بذر:
ب- تهیه كمپوست:
پ- كشت بذر:
ث- رشد ریشه های قارچ:
ت- خاك ریزی :
ج- برداشت:
الف – سرمایه گذاری ثابت :
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرورش قارچ


طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراكـی