تحقیق آموزش وپژوهش سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS rs45 صفحه وورد زمینه زرد قابل ویرایش آموزشی،تحقیق و پژوهش مفاهیم GIS Geospatial Information System مراحل استفاده از GIS ورود داده ها اسكن کردن دیجیتایز کردن تجزیه


45 صفحه وورد زمینه زرد قابل ویرایش آموزشی،تحقیق و پژوهش
مفاهیم GIS
Geospatial Information System
مراحل استفاده از GIS
ورود داده ها
اسكن کردن
دیجیتایز کردن
تجزیه و تحلیل داده ها
تهیه خروجی
داده های مكانی و توصیفی
انواع داده ها
فرمت برداری
فرمت رستری ,...
ساختار داده برداری
ساختار داده رستری
مقایسه رستر و بردار
سیستم مختصات داده های مكانی
سیستم تصویر داده های مكانی
سیستم مدیریت پایگاه داده
DBMSهای معمول و شی گرا
رابطه ای
پرسش و پاسخ از پایگاه داده رابطه ای
تجزیه و تحلیل مکانی در سیستم­های اطلاعات مکانی
تجزیه و تحلیل مكانی در GIS
طبقه بندی
هم پوشانی (اشتراك-اجتماع-پراش)
عملیات همسایگی
تجزیه و تحلیل شبكه (Network Analysis)
تحلیل های سه بعدی
بافر
تهیه خروجی
تهیه نقشه بر اساس مقادیر توصیفی
سایر خروجی ها اطلاعات حاشیه­ای نقشه
نرم افزارهای موجود
سنجش از دور
اجزای سنجش از دور
سامانه های سنجش از دور
ارتباط سنجش از دور وGIS
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحلیل‌های سه بعدیبافرتهیه خروجیتهیه نقشه بر اساس مقادیر توصیفیسایر خروجی ها اطلاعات حاشیه­ای نقشهنرم افزارهای موجودسنجش از دوراجزای سنجش از دورسامانه های سنجش از دورارتباط سنجش از دور وGIS