پرسشنامه شایعه سازمانی و شایعه پردازیاین پرسشنامه برای سنجش میزان شایعه در محیط کاری و محیط اطراف به کار می رود و دارای روایی مطلوبی می باشد. شایعه پردازی در محیط کاری پرسشنامه شامل 7 سوال به همراه کلید سوالات و تفسیر نمرات پس از پرداخت،


این پرسشنامه برای سنجش میزان شایعه در محیط کاری و محیط اطراف به کار می رود و دارای روایی مطلوبی می باشد.
شایعه پردازی در محیط کاری

پرسشنامه شامل 7 سوال
به همراه کلید سوالات و تفسیر نمرات
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پرسشنامه


پرسشنامه شایعه سازمانی


پرسشنامه مدیریت


پرسشنامه روانشناسی


Rumor Inventory Organization


Organizational and tabloid rumors questionnaire