بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایرانبررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده


بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده تحقیق 8
فصل اول )کلیات طرح تحقیق
1-1) مقدمه 9
1-2) تشریح و بیان موضوع 9
1-3) فرضیه های تحقیق 13
1-4) ضرورت انجام تحقیق 14
1-5) اهداف اساسی تحقیق 15
(1-6)قلمرو تحقیق 16
1-7) مفاهیم و اصطلا حات کلیدی 15
فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق
2-1) مقدمه 18
2-2) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری 18
2-3) ماهیت تداوم فعالیت 19
2-4) درجه شمول تداوم فعالیت 22
2-5) تداوم و اصول حسابداری 23
2-6) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها 24
2-6-1) ارزش تسویه 24
2-6-2) بهای تمام شده تاریخی 26
2-6-3) ارزش جاری 26
2-6-4) ارزش فعلی جریان های نقدی 28
2-7) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی 33
2-8) فرض تداوم فعالیت در ایران 33
2-9) مبانی نظری شاخص ها 42
فصل سوم )روش و ساختار تحقیق
3-1) مقدمه 49
3-2) دامنه تحقیق 49
3-3) روش تحقیق 50
3-4) ابزار اندازه گیری 51
3-5) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات 52
3-6) پایانی ( قابلیت اطمینان ) پرسش نامه 53
3-7) اعتبار ( روایی ) پرسش نامه 53
3-8) روش توزیع پرسش نامه 54
3-9) معایب پرسش نامه 55
فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) آمار اطلاعات عمومی ( جمعیت شناسی ) 57
4-2) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری 58
4-2-1) نگاره های آماری 58
4-2-1-1)میانگین هر شاخص و میانگین مبنا 59
4-2-1-2)محاسبه انحراف معیار هر شاخص 61
4-2-2) آزمون فرضیه هابا استفاده از آمار استنباطی 62
4-2-2-1) فرضیه شماره یک 63
4-2-2-2) فرضیه شماره دو 64
4-2-2-3) فرضیه شماره سه 65
4-2-2-4) فرضیه شماره چهار 66
4-2-2-5) فرضیه شماره پنجم 67
4-2-2-6) فرضیه شماره شش 68
4-2-2-7) فرضیه شماره هفت 69
4-2-2-8) فرضیه شماره هشت 70
فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
5-1) خلاصه تحقیق 72
5-2) نتایج تحقیق 73
5-3) محدودیت های تحقیق 74
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 75
پیوست ها 77
منابع و مأخذ 85

چکیده تحقیق:
صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از 5 فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری پرداخته میشود.
فصل اول : کلیات طرح تحقیق
(1-1) مقدمه
(1-2) تشریح و بیان موضوع
(1-3) فرضیه های تحقیق
(1-4) ضرورت انجام تحقیق
(1-5) اهداف اساسی تحقیق
(1-6) قلمرو تحقیق
(1-7) مفاهیم و اصطلاحات کلیدی

1-1) مقدمه
در این فصل به تشریح و بیان موضوع تحقیق ، اهمیت و اهداف آن می پردازیم . همچنین فرضیه های تحقیق و نیز تعاریف عملیاتی پاره ای از واژه های استفاده شده در پژوهش ارائه می گردد .
1-2)تشریح و بیان موضوع
صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی درباره و ضعیت مالی و عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و دولت تهیه و ارائه می شود . اطلاعات مندرج در صورت های مالی یکی از پایه های مهم اتخاذ تصمیمات منطقی به شمار می رود. استفاده کنندگان باید در فرآیند تصمیم گیری، پیش از بکار گیری اطلاعات از جمله صورتهای مالی ،دو گام مهم بردارند.اولاً آنها باید متناسب با نیاز خود ، محتوای اطلاعات را تغییر و ثانیاً کیفیت اطلاعات را ارزیابی کنند ( 1974 AAA, ) همچنین به نظر حرفه ای حسابرس مستقل و با صلاحیت درباره اعتبار اطلاعات اتکا نمایند . حسابرس مستقل نظر حرفه ای خود درباره اعتبار صورتهای مالی را در قالب گزارش حسابرسی ارائه می نماید
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

download


دانلود


پایان نامه


بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل


درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران


دانلود پایان نامه - بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل

... بررسی معیارهای مورد استفاده ... فعالیت بنگاههای اقتصادی ... تداوم فعالیت در ایران;

مقاله بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی ...

دانلود مقاله بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل ... تداوم فعالیت در ایران. ...

ارزیابی ملاکهای حسابرسان مستقل در استمرار عمل بنگاه های ...

حسابرسان مستقل بنگاههای اقتصادی در ایران تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی ارزیابی ...

بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی ...

بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ... فرض تداوم فعالیت در ایران ...

بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم

بررسی معیارهای مورد ... تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی ... مستقل درارزیابی تداوم در 86 ...

پایان نامه بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل ...

... بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم صورتهای مالی به عنوان ...

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم

... مورد استفاده حسابرسان مستقل ... بررسی معیارهای مورد ... بنگاههای اقتصادی در ...

دانلود پایان نامه و مقاله - بررسی معیارهای مورد استفاده ...

... بررسی معیارهای مورد استفاده ... فعالیت بنگاههای اقتصادی ... تداوم فعالیت در ایران;

ارزیابی ملاکهای حسابرسان مستقل در استمرار عمل بنگاه های ...

حسابرسان مستقل بنگاههای ... بنگاههای اقتصادی در ایران , تداوم ... بررسی معیارهای مورد ...

بزرگترین سایت دانلود پایان نامه و پروزه - بررسی معیارهای ...

... بررسی معیارهای مورد استفاده ... بنگاههای اقتصادی در ... تداوم فعالیت در ایران;