بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد مبتلا به بیماری میگرنبررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن عنوان صفحه چكیده 7 فصل اول :كلیات 8 مقدمه 9 طرح مساله 13 اهداف پژوهش 15 ضرورت تحقیق 16 فصل دوم : نگاهی به تاریخچه


بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن
عنوان صفحه
چكیده 7
فصل اول :كلیات 8
مقدمه 9
طرح مساله 13
اهداف پژوهش 15
ضرورت تحقیق 16
فصل دوم : نگاهی به تاریخچه های پژوهش 17
مقدمه 18
ادبیات تحقیق ( استرس ) 20
پیشینه نظری ( استرس) 25
تعریف سردرد های میگرنی 27
انواع سردرد 28
سردرد شریانی از نوع میگرن 29
تعریف میگرن ( تاریخچه ) 30
نشانه های میگرن 34
میگرن چند مرحله دارد 36
فراوانی سردرد میگرن 38
انواع مختلف میگرن 41
میگرن كلاسیك 42
میگرن چشمی 43
میگرن بازیلر 44
میگرن یائسكی 45
علت شناسی 46
اختلالات عروق مغز 47
احتلالات زیست – شیمیایی 49
خواب 52
عوامل روانشناختی 54
تشخیص اختراقی 55
درمان گری میگرن 56
سایر روشهای درمان گری 57
پیشینه تحقیق 58
تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران 61
تحقیقات صورت گرفته در ایران 63
فصل سوم : روش تحقیق 64
مقدمه 65
جمعیت هدف 66
روش اجرا 68
روش آماری 70
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 71
مقدمه 72
یافته ها وتجریه و تحلیل داده ها 75
جدول 2-4 مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم ودارای سردرد میگرنی 76
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 80
نتیجه گیری 81
بحث درمورد یافته های تحقیق 82
محدودیت ها و پیشنهادات 83
پیشنهادات 84
منابع 86
ضمائم 88
چكیده :
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر تنیدگی در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن در تهران می باشد . فرضیه هایی كه به معرض آزمایش گذشته شدند عبارتند از:
فرضیه اول : مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد مبتلا به میگرن و فرضیه دوم : مقایسه تاثیر تنیدگی در بین زنان و مردان دارای سردردهای میگرنی!
گروه نمونه ی این پژوهش شامل 60 نفر از افرادی هستند كه 30 نفر افراد سالم و 30 نفر افراد مبتلا به سردردهای میگرنی می باشد كه به صورت تصادفی انتخاب شده اند و بر روی آنها آزمون استرس انجام شد كه پس از آن از روش (t) استفاده شده كه نتیجه بدست آمده به شرح زیر می باشد :
ــ تاثیر تنیدگی بر افراد مبتلا به بیماری میگرن بیشتر می باشد.
ــ تاثیر تنیدگی بر زنان میگرنی بیشتر ا ز مردان میگرنی است.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان صفحه


چكیده 7


فصل اول كلیات 8


مقدمه 9


طرح مساله 13


اهداف پژوهش 15


ضرورت تحقیق 16


فصل دوم نگاهی به تاریخچه های پژوهش 17


مقدمه 18


ادبیات تحقیق ( استرس ) 20


پیشینه نظری ( استرس) 25


تعریف سردرد های میگرنی 27


انواع سردرد 28


سردرد شریانی از نوع میگرن 29


تعریف میگرن ( تاریخچه ) 30


نشانه های میگرن 34


م