محاسبه نیروهای ماشینكاری فرز سر كروی با احتساب خیز ابزارچكیده در این مقاله یك روش برای مدل سازی استاتیكی نیروهای ماشین كاری در فرآیند فرز كاری با ابزار فرز سر كروی درماشین كاری سطوح قالبها بیان شده است. ضخامت براده یكی از مهمترین پارامترهائی است كه بر


چكیده

در این مقاله یك روش برای مدل سازی استاتیكی نیروهای ماشین كاری در فرآیند فرز كاری با ابزار فرز سر كروی درماشین كاری سطوح قالبها بیان شده است. ضخامت براده یكی از مهمترین پارامترهائی است كه بر نیروهای ماشین كاری تاثیر می گذارد. مدل ارائه شده با دانستن پارامترهای معلوم شرایط ماشینكاری و پارامترهای ابزار نیروهای ماشینكاری را محاسبه كرده و از روش جایگذاری پارامترهای عمود به مایل استفاده كرده و پس از یافتن نیروها، خیز ابزار را محاسبه كرده و براساس آن اصلاح ابعادی براده برداری را در نظر گرفته تا نیروی واقعی را آنرا بدست آوریم. نیروهای پیش بینی شده مطابقت خوبی با نتایج تجربی دارند.

واژه های كلیدی: نیروهای ماشینكاری- ابزار فرز سر كروی- خیز ابزار
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

محاسبه


نیروهای ماشینكاری فرز سر كروی


با احتساب خیز ابزار


محاسبه نیروهای ماشینكاری فرز سر كروی با احتساب خیز ابزار


نیروهای ماشینكاری


ابزار فرز سر كروی


خیز ابزار