دوره آموزشی آشنایی با مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2000دوره آموزشی آشنایی با مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2000 شکل گیری و سیر تکاملی سیستم های کیفیت معرفی سازمان بین المللی استاندارد ISO معرفی استاندارد های سری ISO 9000


دوره آموزشی آشنایی با مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2000

شکل گیری و سیر تکاملی سیستم های کیفیت

معرفی سازمان بین المللی استاندارد ISO

معرفی استاندارد های سری ISO 9000

مدیریت كیفیت

اركان مدیریت كیفیت

مدیریت كیفیت و اركان آن

دیدگاه فرآیند گرا Process Approach

شبكه فرآیندها

تقسیم بندی پیشنهادی فرآیندها

تعاریف و مفاهیم ISO 9000 : 2000

الزامات سیستم مدیریت كیفیت ISO 9001:2000

تشریح الزامات سیستم مدیریت كیفیت مبتنی برسری استاندارد ISO 9000:2000

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دوره


آموزشی


آشنایی


با


مبانی


و


تشریح


الزامات


سیستم


مدیریت


كیفیت


مبتنی


بر


استاندارد


ISO 90012000


شکل گیری و سیر تکاملی سیستم های کیفیت


معرفی سازمان بین المللی استاندارد ISO


معرفی استاندارد های سری ISO 9000


مدیریت كیفیت


اركان مدیریت كیفیت


مدیریت كیفیت و اركان آن


دیدگاه فرآیند گرا Process Approach


شبكه فرآیندها


ت