مستندسازی سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008مستندسازی سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008 اهداف و مقاصد مستندسازی n انتقال مقاصد و ثبات و یكنواختی اقدامات و فعالیت ها n دستیابی به انطباق با خواسته های مشتری و بهبود


مستندسازی سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008

اهداف و مقاصد مستندسازی

n انتقال مقاصد و ثبات و یكنواختی اقدامات و فعالیت ها

n دستیابی به انطباق با خواسته های مشتری و بهبود كیفیت

n فراهم آوردن آموزش های مناسب

n تكرارپذیری و قابلیت ردیابی

n فراهم آوردن شواهد عینی

n ارزیابی اثربخشی و همچنین تداوم مناسب بودن سیستم مدیریت كیفیت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مستندسازی


سیستم


مدیریت


كیفیت


بر اساس


استاندارد


ایزو 9001 ویرایش 2008


انتقال مقاصد و ثبات و یكنواختی اقدامات و فعالیت‌ها


دستیابی به انطباق با خواسته‌های مشتری و بهبود كیفیت


فراهم آوردن آموزش‌های مناسب


تكرارپذیری و قابلیت ردیابی


فراهم آوردن شواهد عینی


ارزیابی اثربخشی و همچنین تداوم مناسب بودن سیستم مدیریت كیفیت