پایان نامه سبک های هویتی و افسردگی پس از شکست تحصیلی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویانپایان نامه ارتباط بین سبک های هویتی و افسردگی پس از شکست تحصیلی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد

پایان نامه ارتباط بین سبک های هویتی و افسردگی پس از شکست تحصیلی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سبک های هویتی و افسردگی پس از شکست تحصیلی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل دو نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه سلامت روانی 7 ماده آن برای نشانه های جسمانی و 7 ماده دیگر آن علایم اضطراب و 7 ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و 7 ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که 19 ماده آن برای رضایت از زندگی و 13 ماده آن برای معنویت و 19 ماده آن برای شادی و خوش بینی و 8 ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و 8 ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و 10 ماده آن برای خود مختاری می باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است بدین معنی که دانشجویان دختر از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ افسردگی بین دانشجویان پسر و دانشجویان دختر مشاهده نشد و مشخص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل 1- کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-5- سوالات تحقیق
1-6- چارچوب نظری تحقیق
1-7- تعاریف واژه ها
فصل 2- ادبیات و مستندات تحقیق
2-1- تعریف هویت
2-2- مفهوم هویت
2-3- انواع هویت
2-3-1- سبک های هویت اطلاعاتی
2-3-2- سبک هویت هنجاری
2-3-3- سبک هویت سردرگم
2-4- هویت و جنسیت
2-5- سلامت روان
2-6- سلامت روانی
2-7- بهزیستی روانشناختی
2-8- مولفه های تشکیل دهنده سازه بهزیستی روانی
2-8-1- خودمختاری
2-8-2- رشد فردی
2-8-3- تسلط بر محیط
2-8-4- هدفمندی در زندگی
2-8-5- روابط مثبت با دیگران
2-8-6- پذیرش خود
2-9- افسردگی
2-10- تعریف افسردگی
2-11- شناخت افسردگی
2-12- انواع اختلال افسردگی
2-13- نشانه های افسردگی
2-14- مطالعات انجام شده
فصل 3- روش شناسی تحقیق
3-1- روش تحقیق
3-2- جامعه آماری
3-3- نمونه و روش نمونه گیری
3-4- روش گردآوری اطلاعات
3-5- ابزار گرد آوری اطلاعات
3-6- روش های تجزیه و تحلیل داده ها
فصل 4- تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1- بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها
4-1-1- بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت
4-1-2- بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت
4-1-3- بررسی حجم نمونه به تفکیک ترم تحصیلی
4-1-4- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات
4-1-5- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد
4-2- بررسی متغیرهای اصلی و فرضیات تحقیق
فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- خلاصه یافته ها ی پژوهش
5-2- بحث و نتیجه گیری
5-3- محدودیتهای تحقیق
5-4- پیشنهادهای تحقیق
فهرست جداول
جدول4-1-1 توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت
جدول4-1-2 توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت
جدول4-1-3 توزیع پاسخگویان به تفکیک سن
جدول4-1-4 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات
جدول4-1-5 توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل
جدول4-2-1 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی
جدول4-2-2 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان عادی
جدول4-2-3 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان دانشجویان دختر
جدول4-2-4 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس سبک های هویت به تفکیک دانشجویان پسر ومرز
جدول4-2- 5 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس سلامت روانی به تفکیک دانشجویان پسر ومرزی
جدول4-3-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های هویت با بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان پسر ومرزی
جدول4-3-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان پسر ومرزی
جدول4-3-3 بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان پسر ومرزی
جدول4-3-4 سبک های هویت در بین دانشجویان پسر ومرزی
جدول4-3-5 سلامت روانی در بین دانشجویان پسر ومرزی
جدول4-3-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی
جدول4-3-6-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان درآمد و بهزیستی روانشناختی
جدول4-3-6-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی
جدول 4-4 بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس دانشجویان
جدول 4-5 بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه هویت در شکست


سبک های هویتی


پایان نامه افسردگی


افسردگی پس از شکست


شکست تحصیلی


بهزیستی روانشناختی


بهزیستی روانشناختی در دانشجویان روان شناسی


پایان نامه ارتباط بین سبک های هویتی و افسردگی پس از

... های هویتی و افسردگی پس از ... با بهزیستی روانشناختی در ... پایان نامه سبک های هویتی ...

پايان نامه رابطه بين سبک هاي هويتي و سلامت روان با

از شکست تحصیلی با بهزیستی ... /پایان-نامه-سبک-های-هویتی-و ... های-هویتی-و-افسردگی-پس-از ...

افسردگی - proposals.rozblog.com

پایان نامه سبک های هویتی و ... سبک های هویتی و افسردگی پس از شکست تحصیلی با بهزیستی ...

پروپوزال ارتباط بین سبک های هویتی و افسردگی پس از

... پس از مراقبت با بهزیستی ... های هویتی و افسردگی پس از ... سبک های هویتی و افسردگی ...

پایان نامه ارتباط بین سبک هویتی و افسردگی پس از مراقبت با ...

پایان نامه ارتباط بین سبک هویتی و افسردگی پس از مراقبت با ... سبک های هویتی، بهزیستی ...

پایان نامه ارتباط بین سبک های هویتی و افسردگی پس از

موضوع : ارتباط بین سبک های هویتی و افسردگی پس از مراقبت با بهزیستی روانی در والدین ...

دانلود پروژه، پایان نامه و مقالات رشته روانشناسی …

... شکست تحصیلی با بهزیستی ... های هویتی و افسردگی پس از ... پایان نامه سبک های هویتی ...

مقایسه میزان افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان ...

مقایسه میزان افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشكی ...

پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی و سبک های هویتی

پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی و سبک های هویتی ... و افسردگی در دانشجویان ...

پایان نامه رابطه بین سبک های هویتی و سلامت روان با بهزیستی ...

پایان نامه رابطه بین سبک های هویتی و ... پایان نامه ارشد در ... با بهزیستی روانی در ...