پایان نامه آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری در بین پسران دانش آموزبی تردید، شیوع پرخاشگری در میان نوجوانان، موجب نگرانی بسیاری از خانواده ها، اولیا، مربیان و مسؤولان کشور است.گسترش روزافزون این نابهنجاری رفتاری در شکل های گوناگون، بر زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تاثیرات منفی


بی تردید، شیوع پرخاشگری در میان نوجوانان، موجب نگرانی بسیاری از خانواده ها، اولیا، مربیان و مسؤولان کشور است.گسترش روزافزون این نابهنجاری رفتاری در شکل های گوناگون، بر زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تاثیرات منفی گذاشته و آرامش و احساس ایمنی را مورد تهدید قرار می دهد. بحث پرخاشگری ، از موضوعات مهم جامعه محسوب می شود و اثرات احتمالی پرخاشگری بر دانش آموزان از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش شیوه های خودکنترلی و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری در بین پسران دانش آموز می باشد به این منظور محقق 180 دانش آموز که پرخاشگریشان مورد تأیید مدیران، معاونان و معلمان بود، پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ را تكمیل كردند. از بین این دانش آموزان60 نفر كه نمره پرخاشگری انها در انحراف معیار بالاتر از میانگین بود، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه 30 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. مورد بررسی قرار گرفتند برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار با حداقل و حداکثر نمره ،و ازتحلیل کواریانس استفاده شد.نتایج این تحقیق نمایانگر آن بود که روش آموزش گروهی مدیریت خشم و مهارت های ارتباطی برپرخاشگری مؤثر است در این میان آموزش گروهی مهارت های ارتباط مؤثرتر ازمدیریت خشم می باشد و ارائه راه حل اساسی کاهش رفتار پرخاشگرانه دوران نوجوانی است.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

شیوه های خود کنترلی


مهارت های ارتباطی


پرخاشگری


پایان نامه خود کنترلی کودکان


پایان نامه مهارتهای ارتباطی


پایان نامه پرخاشگری


دانلود پایان نامه


پایان نامه روانشناسی


پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی


بررسی آموزشکاه شبین پسران دانش


پایان نامه تاثیر آموزش و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری

پایان نامه اثر آموزش بر ... شیوه های خود کنترلی و ... در بین پسران دانش آموز ...

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش و مهارت های ارتباطی بر کاهش ...

... و مهارت های ارتباطی بر ... شیوه های خود کنترلی و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری ...

خرید آنلاین - شیوه های خود کنترلی و مهارت های ارتباطی

شیوه های خود کنترلی و مهارت ... بر کاهش پرخاشگری در بین ... در بین پسران دانش آموز، ...

دانلود پایان نامه آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارت های ...

... نامه آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری در بین ... و می ...

شیوه های خود کنترلی - modirkade.ir

پایان نامه تاثیر آموزش و مهارت ... شیوه های خود کنترلی و ... بر کاهش پرخاشگری در بین ...

بررسی اثربخشی آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارت های ...

... های خود کنترلی و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری در بین ... در بین پسران دانش آموز ...

پروپوزال آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارتهای ارتباطی بر ...

... در بین پسران دانش آموز ... شیوه های خود کنترلی و مهارتهای ارتباطی بر کاهش پرخاشگری در ...

بررسی اثربخشی آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارت های ...

آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارت ... ارتباطی بر کاهش پرخاشگری در بین پسران دانش آموز ...

بررسی اثربخشی آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارت های ...

... و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری در بین پسران دانش آموز ... پایان نامه خود کنترلی ...

بررسی اثربخشی آموزش و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری

... های خود کنترلی بر کاهش ... در بین پسران دانش آموز ... و مهارت های ارتباطی بر ...