ارشد نوبت دوم سال تحصیلی 90-91 رشته ادبیات عربکه شامل موارد درسی زیر می باشد که هر ماده درستی به همرا سئوال و پاسخ آن می باشد ادبیات داستانی انشاء 1 شعر عربی در دوره عباسی مباحث زبانشناسی عربی مباحث علوم بلاغی نثرعربی در دوره عباسی نقدادبی وکه شامل موارد درسی زیر می باشد که هر ماده درستی به همرا سئوال و پاسخ آن می باشد
ادبیات داستانی
انشاء 1
شعر عربی در دوره عباسی
مباحث زبانشناسی عربی
مباحث علوم بلاغی
نثرعربی در دوره عباسی
نقدادبی و مکاتب نقدی
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ادبیات داستانی


انشاء 1


شعر عربی در دوره عباسی


مباحث زبانشناسی عربی


مباحث علوم بلاغی


نثرعربی در دوره عباسی


نقدادبی و مکاتب نقدی