سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اقتصاد سلامت 91-92تعداد سئوالات 150 زمان 150 دقیقه اقتصاد بهداشت و درمان سوال 1 عدالت براساس کدامیک از محورهای زیر بیشتر مورد قبول اقتصاددانان است؟ الف( برابری مصرف ب( بهره مندی براساس نیاز ج( بهداشت و سلامت برابر د(


تعداد سئوالات 150
زمان 150 دقیقه

اقتصاد بهداشت و درمان
سوال 1 عدالت براساس کدامیک از محورهای زیر بیشتر مورد قبول اقتصاددانان است؟
الف( برابری مصرف
ب( بهره مندی براساس نیاز
ج( بهداشت و سلامت برابر
د( قابلیت مفید بودن
سوال 2 در توسعه انسانی چه نوع نابرابری بیشتر مورد توجه است؟
الف( اقتصادی ب( جنسیتی ج( سیاسی د( رفاهی
سوال 3 کدامیک از عناصر، مرتبط با تئوری بهینگی بازار نیست؟
الف( رقابت کامل
ب( مصرف برابر
ج( توزیع عادلانه منابع
د( مصرف کنندگان به مثابه بیشینه سازان منطقی
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی


دانلود دوره دکترای تخصصی (PHD) رشته اقتصاد سلامت


PHD


نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 96 - منابع دکترای ...

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 96 - منابع دکترای تخصصی - منابع آزمونورودی دوره ...

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 96 - منابع آزمون

منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت دولتی 95 جزوات آزمون دکتری آزاد مدیریت دولتی 95 سوالات ...

سوالات آزمون دکتری 95 پاسخنامه سوالات دکتری 95 …

سوالات آزمون دکتری 95 | پاسخنامه تشریحی سوالات دکتری 95 | دانلود سوالات دکتری 95 همه رشته ...

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 96 - منابع دکترای ...

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 96 - منابع دکترای تخصصی - منابع آزمونورودی دوره ...

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 96 - منابع آزمون

منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت دولتی 95 جزوات آزمون دکتری آزاد مدیریت دولتی 95 سوالات ...

سوالات آزمون دکتری 95 پاسخنامه سوالات دکتری 95 …

سوالات آزمون دکتری 95 | پاسخنامه تشریحی سوالات دکتری 95 | دانلود سوالات دکتری 95 همه رشته ...

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 96 - منابع دکترای ...

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 96 - منابع دکترای تخصصی - منابع آزمونورودی دوره ...

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 96 - منابع آزمون

منابع آزمون دکتری آزاد مدیریت دولتی 95 جزوات آزمون دکتری آزاد مدیریت دولتی 95 سوالات ...

سوالات آزمون دکتری 95 پاسخنامه سوالات دکتری 95 …

سوالات آزمون دکتری 95 | پاسخنامه تشریحی سوالات دکتری 95 | دانلود سوالات دکتری 95 همه رشته ...