سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اپیدمیولوژی 91-92زمان 150 دقیقه اصول و روش های اپیدمیولوژی سوال 1 کورسازی برای حذف کدام یک از سوگیری های زیر انجام می شود؟ Information ) د Selection ) ج Detection ) ب Recall ) الف سوال 2 برای توصیف فرهنگ ها کدام نوع مطالعه کیفی مناسب است؟


زمان 150 دقیقه

اصول و روش های اپیدمیولوژی
سوال 1 کورسازی برای حذف کدام یک از سوگیری های زیر انجام می شود؟
Information ) د Selection ) ج Detection ) ب Recall ) الف
سوال 2 برای توصیف فرهنگ ها کدام نوع مطالعه کیفی مناسب است؟
Normative studies ) د Granded theory ) ج Ethnography ) ب Phenomenology ) الف
در سطح فردی مفهوم ندارد؟ )Measure( سوال 3 کدام اندازه
Group ) د Environmental ) ج Aggregate ) ب Global ) الف
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اصول و روش های اپیدمیولوژی


دانلود سئوالات دکترای تخصصی


رشته اپیدمیولوژی


PHD