ترجمه مقاله تجدید ساختار شبكه بهینه سیستم توزیع مقیاس بزرگ با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونیتجدید ساختار شبكه بهینه سیستم توزیع مقیاس بزرگ با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی چكیده: تجدید ساختار شبكه توزیع الكتریكی یك فرآیند بهینه سازی تركیبی مختلط با هدف پیدا كردن یك ساختار عملكردی


تجدید ساختار شبكه بهینه سیستم توزیع مقیاس بزرگ با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی
چكیده: تجدید ساختار شبكه توزیع الكتریكی یك فرآیند بهینه سازی تركیبی مختلط با هدف پیدا كردن یك ساختار عملكردی شعاعی می باشد كه تلفات سیستم قدرت را حداقل می كند. در این مقاله یك الگوریتم جستجوی هارمونی (HSA) برای حل مسئله تجدید ساختار جهت دستابی به تركیب كلید زنی بهینه در شبكه پیشنهاد می شود كه نتیجه آن حداقل شدن تلفات است. الگوریتم جستجوی هارمونی (HSA) یك الگوریتم توسعه یافته جدیدی است كه با استفاده از فرآیند موزیكال جستجو برای یك حالت هارمونی كامل تصور می شود. این الگوریتم بجای استفاده از الگوریتم گرادیانی از الگوریتم جستجوی راندوم و تصادفی استفاده می كند كه در نتیجه نیاز به گرفتن و اتخاذ اطلاعات، حذف می شود. شبیه سازی ها بر روی سیستمهای 33 باسه و 119 باسه جهت اعتباربخشی الگوریتم پیشنهادی انجام شده است. نتایج با روشهای دیگر موجود در سایر مقالات مقایسه می شود. مشاهده می شود كه روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روشها بر حسب كیفیت حل، به خوبی اجرا می شود.
IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 26, NO. 3, AUGUST 2011
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تجدید ساختار شبكه بهینه سیستم توزیع مقیاس بزرگ با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی


چكیده تجدید ساختار شبكه توزیع الكتریكی یك فرآیند بهینه سازی تركیبی مختلط با هدف پیدا كردن یك ساختار عملكردی شعاعی می باشد كه تلفات سیستم قدرت را حداقل می كند در این مقاله یك الگوریتم جستجوی هارمونی (HSA) برای حل مسئله تجدید ساختار جهت دستابی به تركیب كلید زنی بهی