ترجمه مقاله « تابع هدف جدیدConvex برای آموزشSupervised شبکه‌های عصبی تک لایه‌‌‌تابع هدف جدیدConvex برای آموزشSupervised شبکه های عصبی تک لایه : چکیده:در این مقاله روش آموزشSupervised جدید برای ارزیابی چگونگی شبکه های Feed Forward عصبی تک لایه ارائه می شود. این روش از تابع هدفی بر


تابع هدف جدیدConvex برای آموزشSupervised شبکه های عصبی تک لایه :
چکیده:در این مقاله روش آموزشSupervised جدید برای ارزیابی چگونگی شبکه های Feed Forward عصبی تک لایه ارائه می شود. این روش از تابع هدفی بر مبنایMSE استفاده می کند، که خطاها را به جای این که پس ازActivation Function غیرخطی نرون ها ارزیابی کند قبل از آن ها بررسی می کند. در این گونه موارد، راه حل را می توان به سهولت از طریق حل معادلات در سیستم های خطی به دست آورد یعنی در این روش نسبت به روش های معین و مرسوم پیشین به محاسبات کمتری نیاز است. تحقیقات تئوری شامل اثبات موازنه های تقریبی بینGlobal Optimum تابع هدف بر مبنای معیارMSE و یک تابع پیشنهادی دیگر می باشد. بعلاوه مشخص شده است که این روش قابلیت توسعه و توزیع آموزش را دارا می باشد. طی تحقیقات تجربی جامع نیز تنوع صحت در انرمان این روش مشخص شده است. این تحقیق شامل 10 دسته بندی ( (Classificationو 16 مسئله ی بازگشتی می باشد. بعلاوه، مقایسه این روش با دیگر الگوریتم های آموزشی با عملکرد بالا نشان می دهد که روش مذکور بطور متوسط بیشترین قابلیت اجرایی را داشته و به حداقل محاسبات در این روش نیاز می باشد.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

« تابع هدف جدیدConvex برای آموزشSupervised شبکه‌های عصبی تک لایه‌‌‌»


چکیدهدر این مقاله روش آموزشSupervised جدید برای ارزیابی چگونگی شبکه‌های Feed Forward عصبی تک‌لایه ارائه می‌شود این روش از تابع‌هدفی بر مبنایMSE استفاده می‌کند، که خطاها را به جای این‌که پس ازActivation Function غیرخطی نرون‌ها ارزیابی کند قبل از آن‌ها بررسی می‌کند در این گونه مو