ترجمه مقاله تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک¬گریزی در تصمیمات سرمایه¬گذاری ثابتتاثیر کمک تصمیمی بر ریسک­گریزی در تصمیمات سرمایه­گذاری ثابت گوویند لی­یر، دبورا مک براید، فیلیپ رکرز کلمات کلیدی: گریز از ابهام، سرمایه­گذاری ثابت، کمک­های تصمیمی، اثربخشی 1.


تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک­گریزی در تصمیمات سرمایه­گذاری ثابت
گوویند لی­یر، دبورا مک براید، فیلیپ رکرز
کلمات کلیدی: گریز از ابهام، سرمایه­گذاری ثابت، کمک­های تصمیمی، اثربخشی
1. مقدمه
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک¬گریزی در تصمیمات سرمایه¬گذاری ثابت


گوویند لی¬یر، دبورا مک براید، فیلیپ رکرز


کلمات کلیدی گریز از ابهام، سرمایه¬گذاری ثابت، کمک¬های تصمیمی، اثربخشی


1 مقدمه


ریسک باتوجه به عدم قطعیت یا ابهام، اگر نگوییم در بیشترین، دستکم در بیشتر تصمیمات مهم زندگی وجود دارد و محققان نشان داده¬اند که به طور مداوم انتخاب¬های ما را در میان