ترجمه مقاله بررسی اثرات آگهی ‌های تخفیف بر تصمیمات مصرف‌کنندگان برای خرید ؛ موضوع مطالعه : سوپر مارکتبررسی اثرات آگهی های تخفیف بر تصمیمات مصرف کنندگان برای خرید ؛ موضوع مطالعه : سوپر مارکت Yildirim Yildirim *, Orcun Aydin b * inönü University, İİBF , Malatya , 44280 , Turkey b Turkish Statistical Institute, Bursa, 16580,


بررسی اثرات آگهی های تخفیف بر تصمیمات مصرف کنندگان برای خرید ؛
موضوع مطالعه : سوپر مارکت
Yildirim Yildirim *, Orcun Aydin b
* inönü University, İİBF , Malatya , 44280 , Turkey
b Turkish Statistical Institute, Bursa, 16580, Turkey

چکیده
سوپر مارکت ها نزدیک ترین واحدها به مشتریان هستند از این رو بازاریابی و سیستم مؤثر اطلاعات بازاریابی نقشی فعال دارند. آن ها به سادگی می توانند تأثیر گذاشته و به طور برجسته تصمیمات مشتریان را هدایت کنند. مادامی که بازاریابی در این امر در حال کامیابی است، پر کاربردترین ابزار بازاریابی آگهی های فروشگاه تحت عنوان مقرون به صرفه بودن است. یکی از بزرگ ترین مسائلی که بازاریابی ها با آن مواجه می شوند، مدیریت برای سود بردن از این قابلیت می باشد. در این مقاله ما اثر آگهی های سوپر مارکت را بر رفتارهای مشتریان به هنگام خرید مطالعه می کنیم. توجه و عکس العمل مشتریان در کنار هم طی خرید تحلیل شده است. نظرات مشتریان در مورد نوع آگهی و نحوه ارائه آن توسط فروشگاه نیز در نظر گرفته شده است. نوع و مقدار درآمد شخصی که به عنوان گروه های مختلف درآمدی در نظر گرفته شده اند امکان دارد به آگهی های فروشگاه ها به نحو متفاوتی عکس العمل نشان دهند. در این مطالعه ما تمرکز داریم بر این که چگونگی تهیه لیست خرید می تواند توسط آگهی های فروشگاه تغییر کند.
انحصاری انتشارات Elsevier ، انتخاب و یا تجدید نظر متناظر تحت مسئولیت پروفسور دکتر Hüseyin Arasli
کلمات کلیدی : فروشگاه های بزرگ، تخفیف های قیمتی، تشویقات، رفتارهای مصرف کننده
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی اثرات آگهی ‌های تخفیف بر تصمیمات مصرف‌کنندگان برای خرید ؛


موضوع مطالعه سوپر مارکتYildirim Yildirim * Orcun Aydin b* inönü University İİBF Malatya 44280 Turkey


b Turkish Statistical Institute Bursa 16580 Turkeyچکیده


سوپر مارکت ها نزدیک‌ترین واحدها به مشتریان هستند از این رو بازاریابی و سیستم مؤثر اطلاعات بازاریابی نقشی فع