تحقیق ترسیم نقشه های سیم پیچی موتور1- 1 - مشخصات لازم برای طراحی و سیم پیچی موتور: برای محاسبه و سیم پیچی یك موتور معلومات زیر مورد نیاز می باشد كه از روی پلاك و پوسته موتور ویا با توجه به نیاز واز طریق محاسبه بدست می آید. الف : تعداد شیار های


1- 1 - مشخصات لازم برای طراحی و سیم پیچی موتور:
برای محاسبه و سیم پیچی یك موتور معلومات زیر مورد نیاز می باشد كه از روی پلاك و پوسته موتور ویا با توجه به نیاز واز طریق محاسبه بدست می آید.
الف : تعداد شیار های استاتور : كه آنرا با z نشان داده و ازروی پوسته موتور قابل شمارش می باشد.
ب : تعداد فازها : موتورهایكه در صنعت استفاده می شوند معمولا بصورت یكفاز و سه فاز می باشند كه تعداد فاز ها را با m نشان می دهند.
ج : تعداد قطبهای موتور ( p 2 ) تعداد قطبهای موتور را میتوان از رابطه زیر بدست آورد.
و رابطه فوق ns دور سنكرون سیدان استاتور می باشد كه مقدار آن از دور موتور
كnr بر روی پلاك موتور نوشته میشود كمی بیشتر است.
د : گام قطبی y : كه عبارتست از فاصله بین مركز و قطب غیر هم نام مجاور بر حسب تعداد شیار گام قطبی را میتوان از رابطه بدست آورد.
ه : گام سیم بندی yz : عبارتست از فاصله بین دو بازوی یك كلاف بر حسب تعداد شیار.
و : تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز حداقل تعداد كلافها برای ایجاد یك جفت قطب در جریان متناوب به اندازه تعداد فازها می باشد اگر بخواهیم در یك ماشین تعداد قطبهای از 2 بیشتر شده و برابر با 2p باشد در این صورت حداقل تعداد كلافهای لازم برابر با p.m بوده و چون در سیم پیچی یك طبقه هر كلاف دو شیار را پر می كند بنابر این حد اقل تعداد شیار های لازم برای تشكیل 2p قطب توسط m فاز برابر خواهد بود . zmin= 2p* m

همانطور كه ذكر شد این تعداد شیار حداقل تعداد شیار های لازم بوده و در هر یك از قطبها یك شیار به هر فاز اختصاص می یابد اما اگر هر یك از بازوهای


كلافها را در چندین شیار مجاور هم پخش نموده و تعداد این شیارها را كه عبارت از تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز می باشد. ql نشان می دهند.
در این صورت تعداد شیارهای لازم برای تشكیل 2p قطب توسط m فاز برابر خواهد بود با :

بدین ترتیب با مشخص بودن تعداد شیارها و تعداد قطبها، می توان مقدار q را بدست آورد.

در صورتیكه q عدد صحیح 1 و 2 و 3 و . . . باشد سیم پیچی با شیار كامل و اگر یك عدد كسری باشد سیم پیچی با شیار كسری نامیده می شود.
ز : تعداد كلافهای لازم برای هر فاز چون در سیم پیچ های هر یك از فازهای ماشین الكتریكی، باید ولتاژهای یكسان القا شود و یا اینكه این سیم پیچ ها باید به ولتاژهای برابر اتصال یابند لذا باید تعداد كلافهای هر یك از فازها با یكدیگر برابر بوده و همچنین مجموع تعداد حلقه های كلاف هر فاز نیز یكسان می باشد.
تعداد كلافهای مربوط به هر فاز باید یك عدد صحیح مثلا 1 و 2 و 3 و . . . باشد چون در سیم پیچی یك طبقه هر یك از شیارها توسط بازوی كلاف پر می شود بنابراین هر كلاف دو شیار را پر می كند لذا برای m فاز رابطه زیر برقرار خواهد بود.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق برق


دانلود تحقیق


سیم پیچی


نقشه های سیم پیچی


ترسیم نقشه های سیم پیچی


سیم پیچی موتور


نقشه سیم پیچی موتور


سیم پیچ راه انداز


سیم پیچ اصلی


سیم پیچ كمكی


برق و سیم پیچی