ترجمه مقاله انتخاب مسیر پایا درODMRP با استفاده از محدودیت انرژی در شبکه های سیار موردیانتخاب مسیر پایا درODMRP با استفاده از محدودیت انرژی در شبکه های سیار موردی فهرست —مقدمه — پروتکل ODMRP —روش ارائه شده —متدولوژی —نتایج شبیه سازی —نتیجه گیری چکیده شبکه های Ad hoc


انتخاب مسیر پایا درODMRP با استفاده از محدودیت انرژی در شبکه های سیار موردی
فهرست
—مقدمه —
پروتکل ODMRP
—روش ارائه شده
—متدولوژی
—نتایج شبیه سازی
—نتیجه گیری

چکیده
شبکه های Ad hoc مجموعه ای از نودهای سیار می باشد که بوسیله لینکهای بی سیم به یکدیگر متصل شده اند و می توانند آزادانه به هر طرف حرکت کنند، و ارتباط بین آنها نیز ممکن است بطور متناوب در نتیجه تحرک نودها تغییر کند. چندپخشی یکی از روشهای موثری می باشد که می تواند برای کاربرد های Ad hoc سرویس های لازم را فراهم کند. اما در نتیجه پویایی توپولوژی شبکه و محدودیت منابع، پیدا کردن و نگهداری مسیر برای چندپخشی داده دارای چالش های زیاد می باشد. پروتکل های زیادی برای چندپخشی کردن در شبکه های Ad hoc طراحی شده است که ODMRP یکی از آنها می باشد. ODMRP یک پروتکل مبتنی بر Mesh و بر حسب تقاضا می باشد که از مفهوم گروه ارسالی برای برقراری مش در هر گروه چندپخشی استفاده می کند. در ODMRP پایه معیار انتخاب مسیر، کمترین تاخیر می باشد که این باعث می شود در بیشتر مواقع مسیر مورد نظر مسیر پایا نباشد. در این مقاله برای افزایش پایایی مسیر انتخاب شده بین مبدأ و مقصد روش جدیدی ارائه می شود که در آن در فرآیند انتخاب مسیر برای ارسال داده در ODMRP، علاوه بر کمترین تاخیر، بررسی مسیر پایا با محاسبه انرژی نودها نیز انجام می گیرد. برای نشان دادن بهبود روش ارائه شده، تاثیر اندازه گروه و سرعت تحرک را در کنترل سربار و تأخیر انتها به انتها مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با در نظر گرفتن انرژی نودها در انتخاب مسیر، پایداری مسیر نیز افزایش می یابد.
کلمات کلیدی: مسیریابی، چند پخشی، شبکه های Ad hoc، انرژی نود، ODMRP.


Abstract-A MANET is a set of mobile nodes connected by wireless link and are free to move dynamically and unpredictable in environment, but this dynamic nature of the network topology cause many challenges in MANET. Multicasting is an efficient way of providing necessary services for Ad hoc applications. Due to the dynamic nature of the network topology and restricted resources, finding and maintaining the routes for multicasting the data is still more challenging. Many Protocols have designed for multicasting in MANETs that On-Demand Multicast Routing Protocol is one of them. ODMRP is on-demand and mesh based protocol that uses forwarding group to establish a mesh for each multicasting group. In this paper, we discuss stable route selection in ODMRP for forwarding data. In basic ODMRP route selection function uses minimum delay. But in proposed approach we consider nodes energy in route selection from source to destination. For presenting PDR improvement in proposed approach, we discuss group size and mobility speed in control overhead and end to end delay. Result of simulation illustrate that our approach can improve stability of route due to energy consumption.

Keywords: Routing, Multicasting, Ad hoc, ODMRP, Energy Consumption.
1- مقدمه
بنابراین دامنه ارتباطی هر نود در MANET ها محدود می باشد، و در هر زمان یک نود می تواند بسته ها را با نودهای دیگر در دامنه دریافت/ ارسال خود مبادله کند. پروتکل های زیادی برای مسیریابی در شبکه های Ad hoc طراحی شده اند. اما پروتکل مسیریابی خوب باید همیشه بسته ها را از طریق کوتاهترین مسیر از مبدأ به مقصد ارسال کند و با تغییرات توپولوژی سریعتر منطبق باشد. برخی پروتکل های مسیریابی Ad hoc جدول های مسیر یابی را در هر نود نگهداری می کنند که شامل مسیری برای هر ارتباط ممکن می باشد. هر تغییر در شبکه باید به همه نودها در شبکه ارسال شود تا اینکه آنها جدول های مسیر یابی خود را بروز کنند. برخی دیگر از پروتکل ها نیز بصورت پویا مقصد های مورد نظر را جستجو می کنند. که این جستجو نیاز به ارسال انبوه به شبکه از طریق پیغام های جستجو دارد. تا زمانی که مقصد بدست آمده و مسیریابی مشخص شود.

Abstract-A MANET is a set of mobile nodes connected by wireless link and are free to move dynamically and unpredictable in environment, but this dynamic nature of the network topology cause many challenges in MANET. Multicasting is an efficient way of providing necessary services for Ad hoc applications. Due to the dynamic nature of the network topology and restricted resources, finding and maintaining the routes for multicasting the data is still more challenging. Many Protocols have designed for multicasting in MANETs that On-Demand Multicast Routing Protocol is one of them. ODMRP is on-demand and mesh based protocol that uses forwarding group to establish a mesh for each multicasting group. In this paper, we discuss stable route selection in ODMRP for forwarding data. In basic ODMRP route selection function uses minimum delay. But in proposed approach we consider nodes energy in route selection from source to destination. For presenting PDR improvement in proposed approach, we discuss group size and mobility speed in control overhead and end to end delay. Result of simulation illustrate that our approach can improve stability of route due to energy consumption.

Keywords: Routing, Multicasting, Ad hoc, ODMRP, Energy Consumption.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروتکل ODMRP


روش ارائه شده


متدولوژی


نتایج شبیه سازی


Stable Route Selection in ODMRP with Energy Based Strategy


Routing


Multicasting


Ad hoc


ODMRP


Energy Consumption