ترجمه مقاله تفکیک کردن موانع مغزی – خونی به دنبال آسیب و جراحت مغزی: یک نقش در بیهوشی مربوط به بعد از جراحتتفکیک کردن موانع مغزی – خونی به دنبال آسیب و جراحت مغزی: یک نقش در بیهوشی مربوط به بعد از جراحت خلاصه آزمایش های اخیر صورت گرفته بر روی حیوان نشان دهنده یک نقش تعیین کننده


تفکیک کردن موانع مغزی خونی به دنبال آسیب و جراحت مغزی: یک نقش در بیهوشی مربوط به بعد از جراحت
خلاصه
آزمایش های اخیر صورت گرفته بر روی حیوان نشان دهنده یک نقش تعیین کننده برای باز کردن موانع مغزی – خونی یا BBB در پاتوژنی مربوط به بیهوشی بعد از جراحت یا PTE است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی کردن فراوانی، گستره و هم بستگی های عملکردی مربوط به وقفه در BBB در بیماران بیهوش به دنبال آسیب متوسط مغزی یا TBI می باشد. 37 بیمار مبتلا به TBI در این مطالعه شرکت کرده اند که 19 نفر از آن ها از بیماری PTE رنج می برند. همه گزارش های الکتروسفالوگرافیک یا EEG و تصویر برداری مربوط به پاسخ مغناطیسی مغز یا BMRI نیز تهیه شده بود. BMRIها برای وقفه BBB با استفاده از روش های کمی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بد کار کردن پوستی نیز با استفاده از وضوح استاندارد شده کم مربوط به پرتونگاری مقطعی الکترو مغناطیس مغزی یا SLORETA نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. بیماران مبتلا به TBI به صورت معنا داری EEG کمی را در مقایسه با افراد شاهد با هیچ گونه تفاوت معنادار بین PTE و بیماران غیر بیهوش نشان می دهد. قطع BBB در 4/82 درصد از افراد PTE در مقایسه با 25 درصد بیماران غیر بی هوش یافت شده بود و می تواند حتی سال ها بعد از جراحت مغزی نیز مشاهده گردد. حجم مربوط به کورتکس مغزی با قطع BBB به صورت معناداری در بیماران PTE بزرگ تر بود. موج آهسته مربوط به فعالیت EEG نسبت به ناحیه ای مشابه از قطع BBB قرار گرفته بود و مرتبط با حجم کورتکس شکسته BBB بوده است. ما سرانجام یک بیمار را نشان دادیم که از عدم کارایی غشایی اولیه و شکستگی BBB با وضوح تدریجی و موازی برای هر دو پاتولوژی رنج می برد. یافته های ما نشان دهنده این است که پاتولوژی BBB به صورت مکرر به دنبال TBI یافت شده است. تفکیک شدن اخیر BBB با افزایش یافتن فراوانی و گسترش یافتن در بیماران PTE یافت شده است. براساس مطالعات حیوانی اخیر بین ناحیه دچار شکستگی BBB و فعالیت غیر طبیعی EEG مواردی مشاهده شده است. از این رو ما یک نقش را برای زخم مویرگی در PTE پیشنهاد می کنیم.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تفکیک کردن موانع مغزی – خونی به دنبال آسیب و جراحت مغزی یک نقش در بیهوشی مربوط به بعد از جراحت


خلاصه


آزمایش های اخیر صورت گرفته بر روی حیوان نشان دهنده یک نقش تعیین کننده برای باز کردن موانع مغزی – خونی یا BBB در پاتوژنی مربوط به بیهوشی بعد از جراحت یا PTE است هدف از انجام این مطالعه ارزیابی کردن فراوانی، گستره و هم بستگی های عملکردی مربوط به وق