ترجمه مقاله شواهد چند ژنی برای گونه های دلفین bottlenose در جنوب استرالیاشواهد چند ژنی برای گونه های دلفین bottlenose در جنوب استرالیا 1- مقدمه مطالعات ژنتیکی و مولکولی می تواند برای ارزیابی کردن روابط گونه ها و برای حل کردن ابهامات


شواهد چند ژنی برای گونه های دلفین bottlenose در جنوب استرالیا
1- مقدمه
مطالعات ژنتیکی و مولکولی می تواند برای ارزیابی کردن روابط گونه ها و برای حل کردن ابهامات طبقه بندی به مقدار زیادی مورد استفاده قرار بگیرد. این حالت به طور خاص برای گونه های پنهان یا مرموز که گونه های مجزایی هستند که گاهی اوقات از نظر تشخیص دادن مورفولوژیکی دشوار هستند به کار برده می شود. یک گروه که به طور موثر مورد بررسی قرار گرفته است Cetacea می باشد. برای مثال، دو گونه جدید اخیرا براساس داده های مولکولی با عنوان وال اقیانوس آرام جنوبی و Eubalaena و Costero, Satalia guianensis پیشنهاد شده اند.
خانواده Delphinidae بزرگ ترین خانواده بال داران در مقایسه با 36 گونه دلفین و وال های دندان دار کوچک است که داشتن اختلافاتی را اخیرا نشان داده اند. به علت این انشعابات و اختلافات زمان کمی برای گسترش یافتن و توسعه خصوصیات قابل تشخیص، طبقه بندی کردن درون خانواده وجود دارد که بسیار دشوار هم می باشد. طبقه بندی خویشاوندان درون یک تحت خانواده مربوط به Delphinidae به طور خاص تاکنون به عنوان یک مساله غیر قابل حل باقی مانده است که در آن هیچ خصوصیات مورفولوژیکی مشخصی برای تشخیص جنس و تعداد گونه ها در تحت خانواده ها وجود ندارد. در Delphinidae طبقه بندی دلفین های Bottlenose جنس های Tursiops در بیشتر موارد مرسوم تر می باشد. گونه های مختلفی اساسا در این جنس ها توصیف شده اند. علاوه بر این t. Truncatus تنها گونه هایی هستند که اخیرا در وضعیت های خاصی در اقیانوس هند حفظ شده اند. در آفریقا جنوبی دو گونه براساس تفاوت در طول پوزه، نقطه های روی شکم، اندازه در بین دیگر خصوصیات قابل تشخیص بودند. به هر حال، طبقه بندی T. aduncus به عنوان یک گونه مجزا از T. truncatus اخیرا در زمان تغییرات طولی بر روی اندازه و خصوصیات مورفولوژیکی تعیین شده بر روی دلفین های استرالیایی صورت گرفت. این تا زمان تکامل نژادی سیتوکروم جامع b مربوط به خانواده دلفین ها صورت نگرفت که T. aduncus مجددا در این وضعیتن به عنوان یک گونه موجود در نظر گرفته شد. این مطالعه نشان می دهد که جنس های Tursiops از نژادهای مختلفی هستند و این که دلفین های bottlenose از نوع T. aduncus دارای نزدیکی های بیشتری با گونه های Stenella و دلفیتن های رایج گونه Delphinus دارند که رایج تر از گونه دلفین T. truncatus است. نویسندگان پیشنهاد می کنند که تا زمانی که طبقه بندی به صورت کامل برای تحت خانواده های Delphinidaeبررسی نشده است، نام های کلی باید اشاره گردد در حالی که T. aduncus به عنوان گونه هایی موجود می باشد. شواهد کلی برای وضعیت های طبقه بندی T. aduncus نشان دهنده تایید شدن این گونه توسط ناحیه کنترلی mtDNA در گونه های دلفین موجود در آب های چین است. این یافته ها توسط مطالعات مورفولوژیکی و استخوان شناسی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند.
بعد از این که T. aduncusمجددا به عنوان یک گونه در نظر گرفته شد، حضور این گونه در آب های استرالیا براساس هم مطالعات مورفولوژیکی و هم مطالعات ژنتیکی پیشنهاد شد که Hale و همکاران نیز اشاره کرده اند که T.cf.aduncus.Tursiop cf. aduncus در مصب و در نزدیک سواحل آب های اقیانوسی غرب و شمال استرالیا یافت شده است. Tursiops aduncus برای آب های ساحلی New Wales براساس داده های ژنتیکی و برای جنوب استرالیا براساس خصوصیات استخوان شناسی پیشنهاد شد.
پیشرفت های دیگر و تحقیقات بیشتری نیز برای گسترش دادن مطالعات نژاد شناسی ناحیه کنترل mtDNA در دلفین های جنوب استرالیا صورت گرفت که این حیوانات را نسبت به نواحی دیگر متمایز کرده است. اخیرا نتایج مربوط به گسترش جغرافیایی مربوط به این نژادها پیشنهاد کردند که دلفین های نوع aduncus مربوط به جنوب آفریقا ممکن است یک گونه متفاوتی نسبت به T. truncatus و نوع adincus دلفین های چینی باشد. مشابه با این یافته ها Natoli و همکاران یک مطالعه را بر روی mtDNA دلفین های باتلنوز در ناحیه ویکتوریا در جنوب استرالیا انجام دادند که پیشنهاد کردند که حیوان ها در این ناحیه ممکن است یک طبقه بندی توصیف نشده ای را نشان دهند که به مقدار زیادی در مقایسه با T.aduncus مرتبط با T. truncatus می باشد. به هر حال، تکامل نژادی مربوط به ناحیه کنترل mtDNA در این مطالعه براساس تنها تعداد گونه کمی از دلفین ها مورد بررسی قرار گرفت که خویشاوندی ژنتیکی کمی از این طبقه را نسبت به اعضای دیگر این تحت خانواده نشان می داد.
در این مطالعه هدف ما تعیین کردن وضعیت طبقه بندی دلفین های باتل نویز در جنوب استرالیا براساس روش های چند ژنی و به مقدار زیادی با استفاده از مجموعه داده های گونه ها، روابط تکامل نژادی درون تحت خانواده های دلفین است. برای دست یافتن به این هدف ما از داده های mt DNA برای ارزیابی کردن روابط تکامل نزادی این دلفین ها درون تحت خانواده Delphinidae استفاده کردیم و همچنین از اظطلاعات DNA برای آزمایش تکثیر یافتن مجدد ایزوله بین این دلفین ها در جنوب غربی و جنوب استرالیا استفاده کردیم.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

شواهد چند ژنی برای گونه های دلفین bottlenose در جنوب استرالیا


1 مقدمه


مطالعات ژنتیکی و مولکولی می تواند برای ارزیابی کردن روابط گونه ها و برای حل کردن ابهامات طبقه بندی به مقدار زیادی مورد استفاده قرار بگیرد این حالت به طور خاص برای گونه های پنهان یا مرموز که گونه های مجزایی هستند که گاهی اوقات از نظر تشخیص دادن مورفولوژیکی دشوار هستند به کار بر