ترجمه مقاله اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداریاندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری خلاصه پیش زمینه: اخیرا مقدار کمی اطلاعات درباره الگوهای فعالیت فیزیکی بر بارداری به وسیله تخمین های اولیه ای به دست آمده است. افزایش میزان چاقی و اهمیت


اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری
خلاصه
پیش زمینه: اخیرا مقدار کمی اطلاعات درباره الگوهای فعالیت فیزیکی بر بارداری به وسیله تخمین های اولیه ای به دست آمده است. افزایش میزان چاقی و اهمیت فعالیت فیزیکی در دوران بارداری مشخص شده است. ما رابطه بین فعالیت فیزیکی ذهنی و جسمی را با استفاده از ایزارهای در دسترس و به کمک محققان بالیمنی در زمینه تاثیر فعالیت فیزیکی در دوران بارداری را بررسی کرده ایم.
روش ها: 48 زن باردار در دوره بارداری 26 تا 28 هفتگی مورد بررسی قرار گرفتند. رشد سنج کودک Yamax و شتاب سنج Actigraph برای مدت 5 الی 7 روز در شرایط زندگی آزاد قرار گرفتند تا بعد از آن بتوان پرسش نامه مربوط به فعالیت فیزیکی بین المللی یا IPAQ را کامل کرد. IPAQ و تخمین های مربوط به رشد سنج کوکدک با داده های مربوط به سرعت سنج دقیق ارزیابی و مقایسه شدند.
نتایج: از 48 زن مورد مطالعه، 30 زن به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفتند (متوسط سن 7/4+- 6/33) که متوسط BMI آن ها 1/5+-2/31 کیلوگرم بر متر مربع بود و 18 مورد دیگر در این زمینه بررسی نشدند. شتاب سنج و رشد سنج کودک به طور مشخص برای تعیین مراحل روزانه تصحیح شده بودند و دارای سازش مطلق خوبی با خطای سیستماتیک کم بودند (متوسط اختلاف: ). شتاب سنج و تخمین های IPAQ از مقادیر متابولیکی اندازه گیری شده کل، کم و متوسط معادل با دقیقه/روز به طور مشخصی تصحیح نشدند و دارای توافق مطلق کمی بودند.
بحث: در مقایسه با شتاب سنج ، رشد سنج کودک یک سری تخمین های قابل قبول تری از فعالیت فیزیکی را در دوران بارداری ارائه کرده است، اگر چه اندازه گیری IPQA با دقت کمتری در این مرحله صورت گرفته است. اندازه گسیری مربوط به مطالعه آینده در زمینه فعالیت در دوران بارداری باید به صورت بهینه بر روی هدف اندازه گیری فعالیت فیزیکی متمرکز گردد.
پیش زمینه
فعالیت فیزیکی منظم یک نقش اساسی در سلامت و موثر بودن مرتبط با کاهش خطر چاقی، فشار خون بالا، دیابت و بینماری های قلبی و عروقی یا DVD و شرایط مختلف دیگر مربوط به سلامتی بازی می کند. مزیت های دیگر مربوط به فعالیت فیزیکی منظم در زمینه های مختلف به کار برده می شود مانند در دوران بارداری که می تواند دارای اثرات احساسی خوب بر فرد باردار و به علاوه اثرات سلامتی مانند کاهش خطر دیابت شیرین در دوران بارداری و افزایش وزن مادر در طول این دوران باشد. فعالیت در طول دوران بارداری همچنین دارای اثرات مثبت بر روی جنین با طول عمر بیش از هشت هفته دارد که شامل بهبود یافتن پاسخ تنشی در رحم و کاهش خطر چاقیدر دوران کودکی می شود.
برخلاف مزیت های بالقوه مربوط به سلامتی اطلاعات با دقت کم و محدود شده ای در زمینه الگوهای فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری وجود دارد. مطالعه اپیدمیولوژی قبلی پیشنهاد کرد که بیشتر زنان (50 الی 60 درصد) درفعالیت های فیزیکی در طول دوران بارداری مشارکت نمی کنند. به هر حال این تخمین ها براساس اندازه گیری های خامی است که موجود نمی باشند و ممکن است مستعد خطا باشد. مطالعات خاص و محدود شده ای مرتبط با بارداری وجود دارد که در آن ها فعالیت فیزیکی با کمک رشد سنج یا شتاب سنج مورد ارزیابی و اجرا قرار گرفته است.
در جمعیت های غیر باردار استاندارد طلایی اندازه گیری انرژی مصرفی مربوط به زندگی آزاد با استفاده از آب نشانه گذاری شده مضاعف (DLW) صورت می گیرد که می تواند برای تخمین فعالیت مرتبط با انرژی مصرفی نیز به کار برود. به هر حال DLW گران می باشد و نیاز به صرف زمان و نیازمند ابزارهایی می باشد که به صورت کلی برای تخمین فعالیت فیزیکی در جمعیت مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد. شتاب سنج یک ابزاری است که هم جامع تر و هم در دسترس تر در مقایسه با روش استاندارد طلایی DLW در زنان غیر باردار است. هزینه، پیچیدگی و متخصصان مورد نیاز برای استفاده از روش DLW مشخص می شود که شتاب سنج در این زمینه ممکن است در جامعه تنظیم شده برای مطالعه در دسترس تر باشد. علاوه بر شمارش مراحل اندازه گیری شتاب سنج مدت زمان، تناوب زمانی و شدت فعالیت را اندازه گیری می کند و بنابراین اطلاعات دقیقی را برای فعالیت فیزیکی در شرایط زندگی آزاد فراهم می سازد.
ذهن گرایی یا اندازه گیری های خود بازخوانی شده شامل فعالیت های فیزیکی است که در آن پرسش نامه ای به مقادیر وسیع در مطالعات اپیدمیولوژی مورد استفاده قرار می گیرد که ساده و کم هزینه می باشد. پرسش نامه فعالیت فیزیکی بین المللی یا IPAQ یک پرسش نامه استاندارد است که به مقدار وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. IPAQ اخیرا همراه با شتاب سنج Actigraph برای تخمین فعالیت فیزیکی در جمعیت زنان غیر باردار استفاده شده است. در مطالعه موجود یک هم بستگی مناسب بین IPAQ و شتاب سنج گزارش شده است. به هر حال هیچ ارزشیابی مطلقی بین اندازه گیری های صورت گرفته وجود ندارد. در بارداری اخیر مرتبط با مطالعات IPAQ هیچ دقت مشخصی در این زمینه وجود ندارد. مطالعات اولیه صورت گرفته به صورت پرسش نامه ای از زنان باردار نشان از کم بودن فعالیت هایی مانند از قدم زدن بود. قدم زدن یک فعال رایج می باشد، به هر حال دقت فراخوانی به دشواری با فعالیت ساختاری یا نیرومند قابل مقایسه است. وزن سنج ها یک ابزار اندازه گیری می باشد که به مقدار زیادی مورد قبول واقع شده است. و می تواند تمام مراحل و فواصل موجود در بین روش منطقی برای فعالیت فیزیکی را در بین جمعیت های غیر باردار تخمین بزند. اگر چه وزن سنج ها در بارداری به کار برده می شوند اما نگرانی هایی نیز درباره تغییرات شکل بدن در دوران بارداری نیز وجود دارد. بنابراین نقش وزن سنج ها در دوران بارداری نامشخص باقی می ماند. با دقت نامشخص مربوط به بیشتر ابزارها در بارداری، یک نیاز برای ارزیابی کردن این ها در مقایسه با روش های جامع دیگر شامل سرعت سنج ها و ارزابی های بهینه فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری وجود دارد.
در این مجموعه هدف ما ارزیابی کردن روابط بین شتاب سنج ها و IPAQ و وزن سنج ها برای اندازه گیری ابزارهای مورد استفاده در بارداری می باشد. از آن جایی که سه ماهه دوم بارداری بیشترین دوره استراحت در طول این دوره است ما زنان بین 26 تا 28 هفته بارداری را مورد مطالعه قرار داده ایم.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداریخلاصهپیش زمینه اخیرا مقدار کمی اطلاعات درباره الگوهای فعالیت فیزیکی بر بارداری به وسیله تخمین های اولیه ای به دست آمده است افزایش میزان چاقی و اهمیت فعالیت فیزیکی در دوران بارداری مشخص شده است ما رابطه بین فعالیت فیزیکی ذهنی و جسمی را با استفاده از ایزارهای در دسترس و به کمک محققان بالیمنی در ز


اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری : …

ترجمه مقاله. ... فیزیکی در طول دوران بارداری ... گیری فعالیت فیزیکی در طول ...

ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های …

ترجمه مقاله نقش مکان ... نقش مکان فیزیکی ما در شبکه ... برای یافتن اندازه و مکان ...

پزشکی - parsdanesh.sidonline.ir

ترجمه مقاله اندازه گیری ... اندازه گیری فعالیت فیزیکی در ... فیزیکی در دوران بارداری ...

دریافت فایل ترجمه مقاله محتویان فنولی، فعالیت

... مقاله اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی ...

دریافت فایل استمرار مراقبت مامایی و افزایش وزن دوران ...

... در طول دوران بارداری ... گیری فعالیت فیزیکی در ... {ترجمه مقاله اندازه گیری ...

مقالات انگلیسی رشته تربیت بدنی با ترجمه - بانک مقاله ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ... ترجمه عنوان: اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول ...

پزشکی- بخش 2 - بانک مقاله انگلیسی با ترجمه

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ... ترجمه عنوان: اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول ...

ترجمه مقاله تحکیم و استحکام ماهیچه در بچه ها و …

ترجمه مقاله تحکیم و استحکام ماهیچه ... اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری;

دانلود بررسی طرح‌های تولیدی – خرید آنلاین و دریافت | …

... ترجمه مقاله اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری ... گیری فعالیت فیزیکی در ...

مقالات علوم پزشکی - oloompezeshki.samenblog.com

اندازه گیری فعالیت فیزیکی در ... اندازه گیری فعالیت ... طول دوران بارداری ; مقاله ...

اندازه گیری های سونوگرافی در دوران بارداری | یاد بگیر …

اندازه گیری های سونوگرافی در دوران بارداری ... اندازه گیری طول ... بارداری اندازه گیری ...

سطح فعالیت های فیزیکی نوجوانان با و بدون ناتوانی ذهنی در ...

... فعالیت های فیزیکی نوجوانان با و بدون ناتوانی ذهنی در طول ... ترجمه، فایل ترجمه مقاله ...

ترجمه فا - دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه ... دانلود ترجمه مقاله تاثیر تخصص در اثر اعتماد ...

ورزش بارداری - niniban.com

‍‍‍‍‍ کوتاه بودن طول دهانه رحم در بارداری ... فعالیت ورزشی را ... در دوران بارداری ...

ترجمه دو مقاله مفيد: بارداري مجدد و شيردهي همزمان - …

زندگی شما در دوران بارداری ... دو تا مقاله در اين باره ترجمه كردم ... شيردهي در طول دوران ...

آموزش مهمترین مراقبت های دوران بارداری | پرستاران …

ترجمه مقاله ... فعالیت های فیزیکی در دوران بارداری: ... دانلود فیلم آموزشی اندازه گیری ...

کنترل دیابت حاملگی – سایت پزشکان بدون مرز

نظارت بر مقدارقند خون در دوره ی بارداری. با اندازه گیری ... داشتن فعالیت فیزیکی در طول ...

دانلود کتاب مراقبت های دوران بارداری

... طول دوران بارداری در ... و اندازه گیری قد: در ... ای ،فعالیت های فیزیکی ...

بایدها و نبایدهای بارداری (ترجمه)

ترجمه مقاله "Do’s and ... اسید در تمام طول بارداری خود ... را اندازه گیری کرده و در ...

هفته به هفته با جنین در بارداری-هفته 1 تا 6 | دکتر …

طول مدت بارداری از ... در این هفته احساسات فیزیکی بارداری ... تغذیه در دوران بارداری

مقاربت جنسی در دوران بارداری

... جنسی در دوران بارداری ... مقاربت در طول بارداری ... تغییرات فیزیکی نوع ...

هفته به هفته با جنین در بارداری-هفته 1 تا 6 | دکتر …

طول مدت بارداری از ... در این هفته احساسات فیزیکی بارداری ... تغذیه در دوران بارداری

آزمایش حاملگی یا اندازه گیری BetaHCG چیست و چرا این …

• راهنمای سطوح hCG در طول بارداری: ... مرتب در طی حاملگی اندازه گیری ... از فعالیت یا ...

اندازه قد و وزن و دور سر نوزاد | کودک آنلاین

... انجام فعالیت‌هایی که در هر ... مقاله : رشد اندازه ... مادر دردوران بارداری ...

دیابت حاملگی یا GDM - diabetestma.org

... ی بارداری . با اندازه گیری ... در دوران بارداری و ... فعالیت فیزیکی در طول ...

انجمن راسخون - ورزش در دوران بارداری

انجمن راسخون ، ورزش در دوران بارداری . ... فعالیت فیزیکی در دوران ... را در طول دوران ...

بارداری هفته به هفته (هفته 29 تا 40) - nilou lab

سيتي اسكن در دوران بارداری ... 12 بارداری هستم در طول این ... به اندازه گیری ...

اندازه شکم مادر و رشد جنین در طی بارداری | یاد بگیر …

بارداری در دوران نامزدی ... با کمی فعالیت بیشتر ... کردم وی با اندازه گیری شکم و ...

رشد بهتر جنین با مصرف شیر توسط مادر باردار - …

... ماهه سوم بارداری در ... آنها در طول بارداری شیر ... در دوران بارداری ...

مقالات ISI حسابداری مدیریت : 51 مقاله انگلیسی + ترجمه

حسابداری مدیریت فرایند تعریف، اندازه گیری، تجمیع ... دانلود مقاله + ترجمه. ... و در طول ...