ابجکت (انواع کتابخانه و کمد) در نرم افزار معماری Revit Architectureاین فایل شامل مجموعه ای از ابجکت کتابخانه در رویت میباشد

این فایل شامل مجموعه ای از ابجکت های مختلف کتابخانه در مدل های گوناگون در رویت میباشد.ابجکت (انواع کتابخانه) در نرم افزار معماری Revit


ابجکت کتابخانه رویت


ابجکت رویت