ابجکت (پنکه و تاسیسات) در نرم افزار معماری Revit Architectureاین فایل شامل مجموعه ای از ابجکت تاسیسات و پنکه در رویت میباشد

این فایل شامل مجموعه ای از ابجکت تاسیسات موتور خانه و پنکه در رویت میباشدابجکت (پنکه و تاسیسات) در نرم افزار معماری Revit


ابجکت پنکه در رویت


ابجکت تاسیسات در رویت


ابجکت رویت