اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر 29 اسلایداثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر 29 اسلاید

پاورپوینت اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر 29 اسلاید

مقدمه

پلها بعنوان عناصر مهم و کلیدی

لزوم تغییر آئین نامه ها

علت استفاده از پلهای بتنی

معرفی پلهای بتنی با ارتفاع متغیر

تفاوتشان با پلهای مسطح

- نحوه طراحی

- انواع این پلها از نظرمصالح

- دالی بتن مسلح

- شکل T ..با تیرهای

-بتنی جعبه ای

- پیش تنیده جعبه ای

- اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله برپایه این پله ا

- اثر زلزله بر عرشه این پله ا

بررسی آسیب پذیری پلهای باپایه های با ارتفاع متغیر

پایه های باارتفاع متغیر

Pounding - مسئله

- ستون نرم

- تعداد درز انبساط

- ارتفاع پایه ها

- انواع نشیمن

- طول تکیه گاه کناری

-اثر روانگرایی

- طول مهاری آرماتورها در پی

- فاصله خاموت هااثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر 29 اسلاید


اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر


دانلود اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر 29 اسلاید


دانلود اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر


دانلود پاورپوینت اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر


پاورپوینت اثر زلزله بر پلهای بتنی