بررسی اجرت المثلی كه به زنان تعلق می گیردچكیده: مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می


چكیده:

مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این كار تحقیقی به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته می شود و سعی اصلی بر این است كه اجرت المثلی كه به زنان تعلق می گیرد را مورد بررسی قرار دهیم.

چكیده1

كلیدواژه1

مقدمه2

تبیین موضوع3

هدف و ضرورت تحقیق3

فصل اول:

كلیات

مبحث اول:تعاریف6
گفتار اول:اجرت المثل6

گفتار دوم :نحله 6

گفتار سوم :تبرع 7

گفتار چهارم: شرط ضمن عقد 7

مبحث دوم:مبانی اختیار مرد برای طلاق9
مبحث سوم : تاریخچه بحث10
گفتار اول: وظائف زن از نظر شرع و قانون 10

گفتار دوم:وظایف زن در خانواده از نظر شرع 11

گفتار دوم:تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع 12

فصل دوم:
بررسی حکم اجرت المثل در فقه و حقوق

مبحث اول : مبانی فقهی اجاره15
گفتار اول : اجاره در فقه15

گفتار دوم:مبنای اجرت المثل از منظر فقه 17

گفتار سوم:رابطه نحله و مهرالمتعه19

گفتار چهارم :بررسی مهر المتعه در فقه 21

بند اول:مهر المتعه از نظر فقهای اهل سنت 21

بند دوم:شرایط مهر المتعه21

بند سوم:چگونگی تعیین مهر المتعه 22

مبحث دوم : مبانی حقوقی اجاره24
گفتار اول : اجاره در قانون مدنی 24

گفتار دوم:بررسی اجرت المثل در قانون مدنی26

بند اول:تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی 27

گفتار سوم : عرف و اجرت المثل ایام زناشویی 28

بند اول :عرف در فقه امامیه 30

بند دوم :جایگاه عرف در فقه امامیه 31

گفتار چهارم :عرف و اجرت المثل ایام زناشویی32

بند اول:شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف34

مبحث سوم :اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء34
گفتار اول: اجرت المثل در قوانین34
گفتار دوم:بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده36

گفتار سوم:بررسی بند (ب) تبصره شش38

گفتار چهارم:نقد تبصره شش ماده واحده39

گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا42

گفتار ششم:ملاحظات حقوق زن43

گفتار هفتم:نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی 45

نتیجه گیری48

منابع و مراجع53
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی اجرت المثلی كه به زنان تعلق می گیرد


دانلود


پروژه


پایان نامه