ابجکت (ماشین سواری 2) در نرم افزار معماری Revit Architectureاین فایل شامل ابجکت انواع ماشین سواری در نرم افزار رویت میباشد

این فایل شامل ابجکت انواع ماشین سواری در مدل های مختلف اعم از جدید و قدیمی در نرم افزار رویت میباشد.ابجکت (ماشین سواری ) نرم افزار معماری Revit


ابجکت ماشین سواری


ابجکت رویت