دانلود فایل ورد Word علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آننوع فایل word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 153 صفحه فساد اداری، پدیده ای است كه كم و بیش در كلیه كشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستندبا این حال، نوع، شكل، میزان وگستردگی آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،۱۳۸۳) امروزه فساد اداری و مالی به یك معضل جهانی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 153 صفحه

فساد اداری، پدیده ای است كه كم و بیش در كلیه كشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شكل، میزان وگستردگی آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،۱۳۸۳). امروزه فساد اداری و مالی به یك معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث
آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.
این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری ، پیامدهای فساد اداریفهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه– ۲

فصل اول: کلیات تحقیق ۴

۱۱ مقدمه – ۵

۱۲ بیان مساله ۵

۱۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق– ۶

۱۴ هدف کلی تحقیق ۸

۱۴۱ اهداف آرمانی ۸

۱۴۲ هدف کلی ۸

۱۴۳ اهداف ویژه و کاربردی ۹

۱۵ سئوالات تحقیق– ۹

۱۶ فرضیه‏های تحقیق ۱۰

۱۷ تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق– ۱۱

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ۱۲

مقدمه ۱۳

گفتار اول: فساد اداری ۱۴

211 تعاریف اداره و فساد اداری– ۱۴

۲۱۱۱ تعاریف اداره ۱۴

۲۱۱۲تعاریف فساد ۱۵

۲۱۱۳ تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف ۱۶

۲۱۲ تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران – ۱۹

۲۱۳گزارش سازمان شفافیت بین الملل– ۲۲

۲۱۴ اشکال فساد اداری ۲۴

۲۱۵ انواع و سطوح تقسیم بندی فساد – ۳۱

۲۱۶ نظریه‌ها دربارة پیامدهای فساد اداری ۳۵

۲۱۷ نتایج و پیامدهای فساد اداری– ۳۶

۲۱۸ زیان های فساد اداری ۳۷

۲۱۹ عوامل فساد اداری ۳۹

۲۱۱۰ روشهای مبارزه با فساد اداری ۴۱

۲۱۱۱ جلوگیری از بروز انواع فساد اداری ۴۳

۲۱۱۲ ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری– ۴۴

۲۱۱۳ ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد ۴۶

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام – ۴۷

221 انواع فساد از دیدگاه اسلام ۴۹

۲۲۲ مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد ۵۱

۲۲۳ ریشه های فساد اداری از نظر اسلام ۵۴

۲۲۴ عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام ۵۸

۲۲۴۱ راهكارهای مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت– ۵۸

۲۲۴۲ راهكارهای مربوط به نظام اداری سالم و كارآمد– ۶۵

۲۲۴۳ راهكارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاكم ۶۹

گفتار سوم : دیوان عدالت اداری ۷۱

۲۳۱ پیشینه دیوان عدالت اداری ۷۱

232 اركان دیوان ۷۳

۲۳۳ اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری– ۷۴

۲۳۴ فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری ۷۵

235 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری ۷۶

236 آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی ۸۲

۲۳۷ موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری 82

۲۳۸ مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداری۹۱

فصل سوم : یافته های پژوهش– ۹۶

۳۱ مقدمه ۹۷

۳۲ روش تحقیق ۹۷

۳۳ هدف کاربردی اجرای تحقیق ۱۰۰

۳۴ روش جمع آوری اطلاعات – ۱۰۱

۳۵ ابزار اندازه گیری ۱۰۲

۳۶جامعه آماری و روش نمونه‏گیری و حجم نمونه ۱۰۲

۳۷ابزارگردآوری اطلاعات ۱۰۳

۳۸روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۴

۳۹پایایی پرسشنامه– ۱۰۵

۳۱۰ تابع آماره تحقیق ۱۰۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۹

۴۱ مقدمه – ۱۱۰

۴۲ تحلیل توصیفی– ۱۱۰

421 – وضعیت جامعه آماری– ۱۱۱

422 وضعیت جنسیت ۱۱۲

۴۲۳ وضعیت تاهل ۱۱۳

424 وضعیت سنی ۱۱۴

۴۲۵ مدت تجربه – ۱۱۵

۴۲۶ مدرک تحصیلی – ۱۱۶

۴۳ تحلیل استنباطی ۱۱۷

431 فرضیه اول – ۱۱۸

432 فرضیه دوم– ۱۲۴

433 فرضیه سوم– ۱۲۹

434 فرضیه چهارم ۱۳۴

435 – فرضیه پنجم ۱۳۹

436 فرضیه ششم ۱۴۴

437 فرضیه هفتم– ۱۴۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۴

۵۱ مقدمه ۱۵۵

۵۲ نتایج تحقیق ۱۵۵

۵۳ محدودیت های تحقیق ۱۶۱

۵۴ پیشنهادها ۱۶۲

منابع فارسی ۱۶۸

منابع انگلیسی– ۱۷۱

فهرست سایتها ۱۷۲

پیوستها ۱۷۵

چکیده انگلیسی ۱۸۱دانلود فایل ورد Word علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن


علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن


دانلود فایل ورد Word علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر ...

دانلود فایل ورد Word علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در ...

دانلود فایل ورد Word علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آرا ...

بایگانی برچسب: دانلود فایل ورد Word علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آرا دیوان عدالت ...

دانلود فایل ورد Word علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر ...

برچسب ها دانلود فایل ورد Word علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت ...

علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری ...

پایان نامه ارشد رشته حقوق: علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در ...

دانلود فایل ورد Word بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه ...

دانلود فایل ورد Word بررسی عملکرد و ... تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن ...

پیشگیری - پروژه ها

دانلود فایل ورد Word علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در ...

دیوان عدالت اداری | فایل آموز

پایان نامه علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن

پایان نامه بررسي ماهيت و فلسفه عقد رهن و تاثير آن بر ...

پس از شناخت ماهیت و کارکرد عقد رهن، مهمترین موضوع قابل بررسی، اثر عقد رهن بر حدود سلطه مالک و تصرفات او در عین مرهونه است، امری که در این رساله، ما تحت عنوان (( حدود تصرفات راهن در عین مرهونه )) در صدد بررسی آن برآمدیم.

دانلود فایل ورد(Word) بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم

دانلود فایل ورد(Word) خانه هوشمند و طراحی سیستم های آن BMS; دانلود فایل ورد Word نسل آینده ی ...

ديوان عدالت اداري doc

... علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن ... دیوان ...

دانلود فایل ورد Word آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق ...

خانه آخرین نوشته ها دانلود فایل ورد Word آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات ...

دانلود رایگان مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن ...

... آن به زبان فایل ورد (word ... اداری و بررسی تاثیر آراء ... در پیشگیری از بروز فساد ...

دانلود پایان نامه فساد اداری

بررسی فساد اداری در ایران،نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از آن و ... دانلود فایل;

پایان نامه بررسي ماهيت و فلسفه عقد رهن و تاثير آن بر ...

دانلود فایل ورد Word علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در ...

علل - پروژه ها - takbook.com

دانلود فایل ورد Word علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در ...

درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق

... اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن ... علل بروز فساد اداری و ...

درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق

... علل بروز فساد اداری و بررسی ... و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن ...

دانلود پایان نامه در مورد ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠف ...

... علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان ..... فساد در ... رضاخان فایل ورد word ...

نمونه فرمهای قضایی(فایل word) – موسسه حقوقی و داوری خاتم

فرم ها به صورت فایل word ... (دیوان عدالت اداری) ... نمونه فرم وکالتنامه تنظیمی در خارج از ...