ابجکت (مبلمان محوطه بیرون) در نرم افزار معماری Revit Architectureاین فایل شامل ابجکت مبلمان محوطه بیرون ساختمان در نرم افزار رویت میباشد

این فایل شامل ابجکت مبلمان محوطه بیرون ساختمان شامل وسایل بازی - نیمکت - سطل زباله - آبنما - تیر چراغ برق و... در نرم افزار رویت میباشد.ابجکت (مبلمان محوطه بیرون) نرم افزار معماری Revit


ابجکت مبلمان محوطه بیرون


ابجکت رویت