بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی)متأسفانه بیگانگان گروهی از افراد جامعه هستند که در بسیاری موارد در بهره مندی از حقوق و جایگاه اجتماعی در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار می گیرند در کنوانسیون های بین المللی حقوقی برای این افراد ذکر شده است اصل عدم تبعیض که در اسناد بین المللی حقوق بشری پیش بینی شده، تبعیض بر اساس ملیت را منع می کند بنابراین هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژادی، قومی، ملی، ز

فهرست

مقدمه: 1

الف: طرح مسأله. 1

ب) سؤالات تحقیق.. 2

ج) فرضیات... 2

د) سوابق.. 3

ه) اهداف تحقیق.. 3

و) روش تحقیق.. 4

بخش اول: 5

مفاهیم اصلی و جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر. 5

فصل اول: مفاهیم اصلی.. 6

مبحث اول: مفاهیم مربوط به قواعد بین المللی حقوق بشر و وضعیت افراد بیگانه. 6

گفتار اول: قواعد بین المللی حقوق بشر به عنوان قسمتی از حقوق بین الملل عمومی.. 6

گفتار دوم: مفهوم تعهد بین المللی دولت در زمینه پاس داشت و اجرای حقوق بشر. 9

تعریف تعهد بین المللی.. 10

گفتار سوم: مفهوم فرد بیگانه. 13

گفتار چهارم: مفهوم حقوق بیگانگان.. 16

مبحث دوم: مهاجرت غیرقانونی_ قاچاق انسان و مفاهیم مربوطه. 20

گفتار اول: پدیده مهاجرت و نوع غیر قانونی آن.. 20

گفتار دوم: حق افراد برای انجام مهاجرت، ترك سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت... 23

گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان یا بردگی نوین و مقایسه اجمالی آن با قاچاق مهاجران.. 25

گفتار چهارم : مفهوم قربانی جرم یا بزه دیده و جایگاه او در حقوق بین المللی کیفری.. 30

فصل دوم: جایگاه حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین الملل.. 36

مبحث اول: اصل عدم تبعیض نسبت به افراد بیگانه و برخورداری بیگانگان از حقوق مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر 36

گفتار اول: اصل عدم تبعیض و جایگاه بنیادین آن در حقوق بشر بین المللی.. 36

گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت... 39

گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 40

گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر كنوانسیون حقوق كودك... 43

گفتار پنجم: نگاهی به اسناد بین المللی متفرقه در زمینه حقوق بشری بیگانگان.. 45

مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه 49

گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها 49

گفتار دوم : حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان اقامه دعوی در محاکم بین المللی برای حمایت از تبعه. 53

گفتار سوم: امکان شکایت یا مراجعه فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر. 57

گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص.... 59

بخش دوم: 66

وضعیت قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان.. 66

فصل اول: وضعیت قربانیان قاچاق انسان.. 67

مبحث اول: حق دادخواهی و دریافت غرامت... 67

گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان 67

گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک... 71

گفتار سوم: تعهدات مندرج در سایر اسناد مربوط به پدیده‌ی قاچاق انسان.. 73

گفتار اول: حق حمایت برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان.. 76

گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها برای امکان پذیرش قربانیان قاچاق انسان در کشور میزبان.. 80

فصل دوم: مهاجرین غیرقانونی و وضعیت برخورداری آنها از حقوق قانونی در کشور میزبان.. 83

مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت... 83

گفتار اول: امكان سلب آزادی از مهاجرین غیر قانونی و مشكلات مربوط به برخورداری از حمایت كنسولی برای آنها 84

گفتار2: امكان تحمیل رفتارهای ضد انسانی یا شرایط نا مساعد زندگی بر مهاجرین غیرقانونی.. 85

مبحث دوم: نگاهی به مقررات مخصوص اسناد بین المللی در ارتباط با مهاجرین غیر قانونی.. 89

گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگی.. 89

گفتار دوم: حقوق مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه. 93

گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتكل الحاقی به كنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی برای مهاجرین غیر قانونی 96

نتیجه گیری و پیشنهادات: 102

الف) نتیجه گیری.. 102

ب) پیشنهادات... 106

منابع و مآخذ. 107

الف) منابع فارسی: 107

کتب: 107

مقالات و تحقیق ها: 109

ب) منابع لاتین: 110

ج) اسناد بین المللی.. 112بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی)


بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان ...

وضعیت قربانیان قاچاق انسان و ... و تعهدات بین المللی دولت ... دولت ها در ارتباط با حقوق ...

تعهدات بین المللی دولت ها در رابطه با حقوق اتباع خارجی ...

... دولت ها در رابطه با حقوق ... قاچاق انسان و مهاجرین ... و تعهدات بین المللی دولت ...

مسئولیت بین المللی دولتها در نقض تعهدات چند جانبه

مسؤولیت بین المللی دولت ها ... و متقابل در ارتباط بین ... و مؤثر مطابق با حقوق بین ...

بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست

اصل همکاری بین المللی که در حقوق ... با تأکید بر نقش ویژه بین ... و تعهدات عمومی دولت ها در.

برابری حاکمیت در حقوق بین الملل

اگر دولتی خواست و ارادهً خويش را بر دولت ... در حقوق بین الملل با ... دولت ها در ...

دانلود پایان نامه ارشد حقوق روش تحقیق حقوق

... دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق | دانلود پایان نامه و ...

... بین­ المللی با تاکید بر ... بررسی تحلیلی تعهدات غیر ... و بررسی در خصوص حقوق ...

احمد شهید نقض حقوق بشر و فشار تحریم بر مردم ایران را نگران ...

احمد شهید با تاکید بر ... بینالمللی و تعهدات دولت ... حقوق زنان و اقلیت‌ها در ...

امیرمحمد شهریاری حقوق بین الملل دیجیتال، روندها و الزامات ...

... تعهدات حقوق بینالمللی ... و بین المللی دولت ها در ... حقوق بین الملل با تاکید ...

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - جمع بندی پایان نامه ...

در دهه¬های اخیر، یکی از مسائل مورد تأکید در معاهدات بین¬المللی، نگرانی جهانی از افزایش جرایم بین¬المللی دریایی از جمله راهزنی مسلحانه علیه کشتی¬ها ، تروریسم دریایی، قاچاق مواد مخدر در دریا و قاچاق مهاجرین و به¬ ویژه دزدی دریایی است.