پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیزپروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

تعداد جلسات آموزشی: 9 جلسه
تعداد صفحه (B lotus 14): 1 صفحه

توضیحات: جلسه اول برقراری رابطه درمانی،بستن قرار داد درمانی، آموزش روانی/ جلسه دوم بحث در مورد تجربیات و ارزیابی آنها، کارآمدی به عنوان معیار سنجش، ایجاد ناامیدی خلاقانه


پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز


دانلود پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز


پروتکل


درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز