مبانی نظری سرمایه در گردش،مدیریت سرمایه در گردش،متغییر های سرمایه در گردش،عدم تقارن زمانی سود،هموار سازی سودمبانی نظری سرمایه در گردش،مدیریت سرمایه در گردش،متغییر های سرمایه در گردش،عدم تقارن زمانی سود،هموار سازی سود

مبانی نظری سرمایه در گردش،مدیریت سرمایه در گردش،متغییر های سرمایه در گردش،عدم تقارن زمانی سود،هموار سازی سود


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


2-1 مقدمه 16

2-2گفتار نخست: سرمایه درگردش 17

2-2-1تعاریف سرمایه درگردش 17

2-2-2ماهیت سرمایه درگردش 18

2-2-3استراتژی های سرمایه درگردش 18

2-2-3-1 استراتژی دارایی های جاری 19

2-2-4راهبردهای سرمایه درگردش 21

2-2-5 سیاست های مطلوب سرمایه درگردش 22

2-2-6 عوامل مؤثردرتعیین میزان سرمایه درگردش 23

2-2-7 فروش وسرمایه درگردش 26

2-3 گفتار دوم:مدیریت سرمایه درگردش 27

2-3-1اهمیت مدیریت سرمایه درگردش 27

2-3-2مدیریت سرمایه درگردش درمرحله عمل 28

2-4 گفتارسوم:متغیرهای سرمایه درگردش 29

2-4-1 دوره وصول مطالبات 29

2-4-1-1اهداف استفاده از حساب های دریافتنی 32

2-4-2 دوره گردش موجودی ها 33

2-4-2-1انواع موجودی ها 34

2-4-2-2عوامل تعیین کننده میزان موجودی 35

2-4-3 چرخه تبدیل وجه نقد 36

2-4-4 دوره پرداخت بدهی ها 39

2-5گفتارچهارم:عدم تقارن زمانی سود 39

2-5-1محافظه کاری 39

2-5-2 تعاریف محافظه کاری 40

2-5-3 معیارهای ارزیابی محافظه کاری 43

2-5-3-1معیارهای خالص دارائی ها 44

2-5-3-2 معیارهای سود و اقلام تعهدی 44

2-5-3-3 معیارهای رابطه سود و بازده سهام 45

2-5-4 عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری 46

2-5-5 پیامدهای محافظه کاری 47

2-6گفتارپنجم: هموارسازی سود 48

2-6-1 تعاریف هموارسازی سود 48

2-6-2 انواع هموار سازی سود 48

2-6-2-1سود هموار طبیعی 48

2-6-2-2هموارسازی واقعی 49

2-6-2-3هموارسازی مصنوعی 49

2-6-3 هموارسازی ازطریق طبقه بندی 50

2-6-4 انگیزه های هموار سازی 51

2-6- 5 نظریه های"آناند موهان جول" و" آنجان وی . تاگور" 51

2-6-6 نظریه های " داس چر" و "مالکوم" 51

2-6-7 مدل "روزن بوم" ، "ون درگوت" و" مرتنز" 52

2-6-8 نظریه های "میلک" و "جیاکومینو" 53

2-7 گفتار ششم :پیشینه پژوهش 55

2-7-1پیشینه داخلی 55

2-7-2 پیشینه خارجی 60

2-1 مقدمه

زمانی که شرکت به فعالیت های عملیاتی می پردازد، باید تعادل بین نقدینگی و سوددهی را حفظ کند. نقدینگی پیش شرطی است که تضمین می کند، شرکت قادر به برآورده کردن الزامات می باشد ودرواقع از یک جریان دائمی در زمینه ادامه کار فعالیت شرکت خبر می دهد. نقدینگی وسودآوری دو موضوع مهم مورد توجه خاص اندیشمندان ومجریان مدیریت مالی شرکت ها است. در تبیین جایگاه هرکدام گفته می شود که اگر شرکتی سودآور نباشد مریض است ولی اگرنقدینگی نداشته باشد در حال مرگ است. از نظر بسیاری از آکادمیسین ها دو بخش اصلی که می تواندمنجر به سوددهی شرکت ها شود یکی ساختار سرمایه ودیگری مدیریت سرمایه در گردش است که این دو مورد دربسیاری از موارد به منظور دستیابی به سود دستخوش تغییرات قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ریسک وسوددهی شرکت، ارزش شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است (دیلوف،2003)[1].

اسمیت[2] معتقد است مدیریت سرمایه در گردش برسودآوری و ریسک شرکت ها و در نتیجه برارزش شرکت تأثیر وافری دارد. درواقع مدیریت سرمایه در گردش را می توان قدرت ایجاد تعادل بین سود و ریسک معنا کرد. چراکه تصمیم درباره افزایش سود شرکت منجر به افزایش ریسک و درمقابل تصمیم درباره کاهش ریسک منجر به کاهش سود شرکت می شود.

در این فصل مبانی نظری پژوهش وپیشینه آن در قالب گفتارهای زیر بیان می شود:

گفتارنخست: سرمایه درگردش

گفتاردوم:مدیریت سرمایه درگردش

گفتار سوم: متغیرهای سرمایه درگردش

­­­­گفتارچهارم: عدم تقارن زمانی سود

گفتارپنجم: هموارسازی سود

گفتنار ششم: پیشینه پژوهش

2-2گفتار نخست: سرمایه درگردش

2-2-1تعاریف سرمایه درگردش

توسعه فعالیت های تجاری، توسعه کمی وکیفی"مدیریت مالی" را درپی داشته و به طبع این مدیریت را پیچیده کرده است. تداوم فعالیت های بنگاه های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آنها بستگی دارد؛ زیرا فعالیت های عملیاتی دردوره عادی معمولا سالانه، به سرمایه درگردش ومدیریت مطلوب آن بستگی دارد، به گونه ای که نتایج موردانتظارتحقق یابدو امکان تداوم فعالیت در دراز مدت فراهم شود. بنابراین مدیریت سرمایه درگردش از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که درتصمیم های مالی، نقش برجسته ای دارد.

در متون حسابداری سرمایه در گردش بدین شکل تعریف شده است که برابر تفاوت دارایی های جاری و بدهی های جاری است و بیانگر میزان سرمایه گذاری شرکت دروجه نقد، اوراق بهادارقابل فروش، حساب های دریافتنی تجاری و موجودی مواد وکالا منهای بدهی های جاری است. برخی از نویسندگان، سرمایه درگردش را بوسیله مجموع دارایی ها و بدهی های جاری معنی می کنندو اختلاف آنها را به عنوان سرمایه درگردش خالص بیان می کنند. به عبارت دیگر، سرمایه درگردش خالص، معرف آن بخش از دارایی های جاری است که بربدهی های جاری فزونی دارد و از طریق دریافت وام بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ، پشتیبانی شده است(جان نثاری، 1391، ص4).

2-2-2ماهیت سرمایه درگردش

سرمایه در گردش شرکت ، مجموعه مبالغى است که در دارائى‌هاى جارى سرمایه‌گذارى مى‌شود. اگر بدهى‌هاى جارى از دارائى‌هاى جارى شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به‌دست مى‌آید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به ‌نحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد) تروئل و سولانو، 2006،ص7. [3](

2-2-3استراتژی های سرمایه درگردش

شرکت ها می‌توانند با بکارگیری استراتژی مختلف در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قراردهد. این سیاست ها را میزان مخاطره و بازده آنها مشخص می‌نماید. مدیران سرمایه در گردش به دو دسته تقسیم می‌شوند: مدیران محافظه کار، مدیران متهور(جسور).(دلف و مارک، 2005،ص[4]578)

سیاست محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجراء آن سعی می شود که مخاطره ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پایین ترین حد ممکن برسد. مدیر، در ایـــن روش، می کوشــــد تا مــــقدار زیادی دارایی‌جاری (که نرخ بازده آنها پایین است) نگهداری نماید. از این رو، شرکت هایی که چنین روشی را پیش می‌گیرند به اصطلاح دارای بازده و مخاطره[5]اندک خواهند ‌‌‌بود.[1] - Diloof2003،

[2] -Esmit

[3] - Teruel&Solano2006،

[4] -Deloof&Mark2005،

[5]- Return & Riskمبانی نظری سرمایه در گردش


مدیریت سرمایه در گردش


متغییر های سرمایه در گردش


عدم تقارن زمانی سود


هموار سازی سود


مبانی نظری سرمایه در گردش


مدیریت سرمایه در گردش


متغییر های سرمایه در گردش


مبانی نظری سرمایه در گردش


عدم تقارن زمانی سود


هموار سازی سود


مبانی نظری


سرمایه در گردش


مدیریت سرمایه در گردش


متغییر های سرمایه در گردش


عدم تقارن زمانی


دانلود فایل کامل مبانی نظری سرمایه در گردش،مدیریت سرمایه ...

مبانی نظری سرمایه در گردش،مدیریت سرمایه در گردش،متغییر های سرمایه در گردش،عدم تقارن ...

دانلود فایل کامل مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش،استراتژی ...

... سرمایه در گردش،متغییر های سرمایه در گردش،عدم تقارن زمانی سود،هموار سازی سود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه در گردش مدیریت و ...

قسمتی از چکیده: دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق سرمایه در گردش مدیریت ومتغییرهای آن و هموارسازی سود (فصل دوم) در 58 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه در گردش مدیریت و ...

بهترین ها برای شما این بار فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه در گردش مدیریت و ...

مبانی نظری کارایی بازار سرمایه و اهمیت آن در ارزیابی سهام

مبانی نظری کارایی بازار سرمایه و اهمیت آن در ارزیابی سهام : بازاری کاراست که در آن بازار، ارزش اوراق بهادار نزدیک به ارزش ذاتی آن بوده و قیمت بازار شاخص مناسبی از …

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه در گردش (فصل 2 ...

دانلودمبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه در گردش (فصل ۲) مونومارکت بهترین فایل مبانی ...

پایان نامه ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه (پایان نامه pdf ...

قلمرو زمانی پایان نامه ... مبانی نظری و پیشینه پایان ... موزون هزینه سرمایه در ...

پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن

: پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن , دانلود پاورپوینت ساختار سرمایه و ...

مباني و پيشينه نظري عدم تقارن اطلاعاتي

پیشینه و مبانی نظری عدم تقارن ... های سرمایه: 18. 1-3-2- مبانی ... در زمينه‌ی مدیریت سود ...

فایل آماده مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش (فصل دوم)

... سود (فصل دوم) مبانی نظری ... سرمایه در گردش مدیریت و ... در مرورگر برای زمانی ...

محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

... سرمایه گذاری در بازار سرمایه، تصمیم ... مبانی نظری و ... زمانی در شناسایی سود و ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

در فصل ششم مهارت های پایان نامه نویسی در قالب راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و نقشه راه تهیه و نگارش پروپزال و پایان نامه تشریح شده است.

رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام

واژه‏های کلیدی: هموار سازی سود ... سود در سرمایه گذاران ... به مبانی نظری و ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

... سرمایه در گردش مدیریت و ... سازی مبانی نظری و ... سود در شرکت-های ...

تحقیق, بررسی, اقتصاد, کارآفرینی|hp16719

... های خودناتوان سازی ... سود (فصل دوم) مبانی نظری و ... سرمایه در گردش مدیریت و ...

بررسي ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتي و عدم تقارن اطلاعاتدر ...

در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews و روش داده های تابلویی و از روش GLS رابطه بین تغییرات نقدینگی بازار و متغیرهای حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و ...

در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران جریان نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است، مدیران می توانند از طریق شناسایی فرصت های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری و بدین ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران گردند.

لیست 2000 پروپوزال آماده(بهترین بانک پروپوزال موجود ...

پروپوزال رابطه سرمایه های ... شاخص های موثر در پیاده سازی ... های تازه. مبانی نظری ...

خرید و فروش و دانلود پایان نامه حسابداری - اثرات مدیریت ...

2-1-4.مبانی نظری مدیریت سود ... هموار سازی سود ... صندوق های سرمایه گذاری در بورس ...