مقاله کمیاب تلفیق الگوهای برایسون و استیسی و آنسوف در مورد مدیریت موضوعات و مسایل استراتژیکباسلام دوستان این مجموعه درباره گزارش تحقیقی تلفیق الگوهای برایسون و استیسی و آنسوف در مورد مدیریت موضوعات و مسایل استراتژیک در رشته مدیریت میباشد این بررسی در مجموع 15 صفحه و در فرمت word میباشد

فهرست مطالب:
هدف: 3
جایگاه موضوعات استراتژیک: 3
متدولوژی برنامهریزی استراتژیک پیشنهادی 5
فاز 1: برنامه‏ریزی برای برنامه‏ریزی 6
فاز 2: تدوین بیانیه راهبردی سازمان (منشور سازمانی): 6
فاز 3: تجزیه و تحلیل محیط سازمان: 9
فاز 4: تعیین موضوعات استراتژیک سازمان: 12
فاز 5: تعیین اهداف و استراتژی هاتلفیق الگوهای برایسون و استیسی و آنسوف در مورد مدیریت موضوعات و مسایل استراتژیک


برایسون


استیسی


آنسوف


الگوهای برایسون در مدیریت


الگوهای استیسی در مدیریت


الگوهای آنسوف در مدیریت


الگوهای برایسون و استیسی و آنسوف در مدیریت


تلفیق الگوهای مدیریت موضوعات و مسائل استراتژیک