پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند) OSI-Rپرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند) OSIR

دانلود فایل کامل پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند) OSI-R در18 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

بخشی از محتوا::
پرسشنامه تجدید نظر شدهً استرس شغلی در سال 1998 توسط اسیپو ساخته شد. این آزمون بیشتر به منظور استفاده در پژوهشها طراحی شده و كمتر در موقعیتهای بالینی از آن استفاده میشود. پرسشنامه تجدید نظر شدهً استرس شغلی براساس پرسشنامه استرس شغلی( 2 اسپیو و اسپوكان 3،1987 ) تدوین شده است. این مقیاس میزان سازگاری شغلی را در سه بعد و به وسیله سه پرسشنامه جداگانه میسنجد. این ابعاد عبارتند از: پرسشنامه نقشهای شغلی 4)ORQ( ، پرسشنامه فشار شخصی 5)PSQ( و پرسشنامه منابع شخصی .6)PRQ( هر یك از این ابعاد خود دارای مقیاسهای جداگانهای هستند، با توجه به هدف پژوهش میتوان از پرسشنامهای مقیاس تجدید نظر شدهً استرس شغلی به طور مجزا یا با هم استفاده كرد.

زیرمقیاسهای هر یك از بخشها عبارتند از:
.1زیرمقیاسهای پرسشنامه نقشهای شغلی؛ نقشهای اضافی، نابسندگی نقش، ابهام نقش، حد و مرز نقش، مسئولیت و محیط فیزیكی.

2. زیرمقیاسهای پرسشنامه فشار شخصی؛ فشار شغلی، فشار روانی، فشار بین فردی و فشار جسمانی.

3. زیرمقیاسهای پرسشنامه منابع شخصی؛ تفریحات، مراقبت از خود، حمایت اجتماعی و مقابله شناختی/ منطقی.

به هر یك از زیرمقیاسها 10 عبارت تعلق دارد، با توجه به اینكه این آزمون دارای 14 زیرمقیاس است، تعداد كل عبارات آن 140 است. پرسشنامه نقشهای شغلی دارای 60 عبارت، پرسشنامه فشار شخصی دارای 40 عبارت و پرسشنامه منابع شخصی دارای 40 عبارت است. برای پاسخ دادن به این آزمون تقریبا 30دقیقه زمان الزم است و آزمودنی باید حداقل تا پنجم ابتدایی سواد داشته
1 - Osipow
باشد. آزمودنی باید در یك طیف لیكرت 5 درجه ای ) از به ندرت یا اصال تا بیشتر اوقات( میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یك از عبارات را در پاسخنامه مشخص سازد.

شیوه نمره گذاری شیوه نمرهگذاری گزینها در پرسشنامه تجدید نظر شدهً استرس شغلی بدین شرح است:
-1بهندرت یا اصال
-2 گاهی اوقات
-3 اغلب
-4 معموال
-5 بیشتر اوقات

برای به دست آوردن نمرهً هر بعد باید نمره همه زیرمقیاسهای مربوط به بعد مورد نظر را با هم جمع كنید. عبارات مربوط به زیرمقیاسهای هر بعد:

.1پرسشنامه های نقش های شغلی:
.1 زیرمقیاس نقشهای اضافی: عبارات 1 تا 10 پرسشنامه نقشهای شغلی (بخش اول)
2. زیرمقیاس نابسندگی نقش: عبارات 11 تا 20 پرسشنامه نقشهای شغلی
3. زیرمقیاس ابهام نقش: عبارات 21 تا 30 پرسشنامه نقشهای شغلی
4. زیرمقیاس حد و مرز نقش: عبارات 31 تا 40 پرسشنامه نقشهای شغلی
5. زیرمقیاس مسئولیت: عبارات 41 تا 50 پرسشنامه نقشهای شغلی

زیرمقیاس محیط فیزیكی: عبارات 51 تا 60 پرسشنامه نقشهای شغلی

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)
تعداد گویه ها: 14
تعداد مولفه: مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)
روایی و پایایی: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد (به شیوه APA)
WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

. . .پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند) OSIR


پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند)


پرسشنامه استرس شغلی اسپیو


دانلود پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند) OSIR


مرکز دانلود فایل نگارا | پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم ...

پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (فرم بلند) OSIR دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 قیمت فایل: 7,000 تومان پس …

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو (OSI-R) | پژوهان یار

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو (osi-r) (فقط بعد نقش‏های شغلی (orq) که شامل ۶۰ سوال است) نسخه کلی این پرسشنامه سه بعد اصلی دارد که دارای ۱۴۰ سوال است.

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو (OSI-R) | پرس آزمون

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو (osi-r) (فقط بعد نقش‏های شغلی (orq) که شامل ۶۰ سوال است) نسخه کلی این پرسشنامه سه بعد اصلی دارد که دارای ۱۴۰ سوال است.

نمونه پرسشنامه استرس شغلی اسیپو (OSIPOW) – فرمت ورد

استرس شغلی اسیپو استرس شغلی - پرسشنامه، تست و آزمون ... استرس شغلی اسیپو فرم بلند ...

پرسشنامه شناسایی ارتباطات مشرفی (1391) - کتاب سبز

پرسشنامه شناسایی ارتباطات مشرفی (1391) پرسشنامه شناسایی ارتباطات مشرفی (1391) دارای 3 عبارت است که هر کدام چندین جنبه از رفتار را در جهت مثبت و منفی می سنجد و به صورت pdf ارائه شده است.

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو فرم بلند

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو فرم بلند - پرسشنامه مقیاس و آزمون" > پرسشنامه - پرسشنامه ...

پرسشنامه رفتاری کودکان راتر (1967)- فرم معلمان - کتاب سبز

پرسشنامه رفتاری کودکان راتر (1967)- فرم معلمان پرسشنامه رفتاری کودکان راتر (1967)- فرم معلمان توسط معلمان جواب داده می شود.

دانلود رایگان پرسشنامه استرس شغلی اسیپو

پرسشنامه استرس شغلی اسپیو - ... اسیپو فرم بلند - پرسشنامه ... استرس شغلی اسیپو (osi-r) ...

دانلود پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور

پرسشنامه استرس شغلی hse- 35 . پرسشنامه افسردگی بک فرم بلند 21 ...

دانلود پرسشنامه استرس شغلی اوسیپو

پرسشنامه استرس شغلی اوسیپو روایی و پایایی پرسشنامه استرس شغلی اوسیپو ابعاد پرسشنامه ...

پرسشنامه درباره استرس شغلی osipow : دانلود رایگان پرسشنامه ...

... استرس شغلی اسیپو فرم بلند ... پرسشنامه استرس شغلی ... استرس شغلی اسیپو (osi-r) ...

دانلود پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور

پرسشنامه استرس شغلی hse- 35 . پرسشنامه افسردگی بک فرم بلند 21 ...

دانلود پرسشنامه استرس شغلی اوسیپو

پرسشنامه استرس شغلی اوسیپو روایی و پایایی پرسشنامه استرس شغلی اوسیپو ابعاد پرسشنامه ...

پرسشنامه - پرسشنامه استرس شغلی اسیپو فرم بلند

پرسشنامه - پرسشنامه استرس شغلی اسیپو فرم بلند - پرسشنامه مقیاس و آزمون

پژوهان یار | کتابخانه مجازی پژوهان یار - Part 5

پرسشنامه شاخص استرس برای ... (فرم کوتاه) پرسشنامه ... پرسشنامه استرس شغلی اسیپو (osi-r)

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند

- پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R (فرم بلند)دانلود پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R (فرم بلند) پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – …

مؤسسه آزمون‌یار پویا - azmonyar.com

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم بلند (osi-r) 200000: 1169: ... پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی (hss-35)

سایت پرسشنامه و مقیاس های استاندارد: 2015

مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم ... (فرم بلند) ... پرسشنامه منبع استرس ...

پرسشنامه - پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه - پرسشنامه استرس شغلی ... پرسشنامه رضایت زناشویی آنریچ فرم بلند 115 ماده ...

پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی ( مخصوص دانشجویان دختر)دانلود برترین فایللینک ...

پژوهان یار | کتابخانه مجازی پژوهان یار - Part 5

پرسشنامه شاخص استرس برای ... (فرم کوتاه) پرسشنامه ... پرسشنامه استرس شغلی اسیپو (osi-r)

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند

... فرم بلند · پرسشنامه منبع استرس ... r-فرم-بلند پرسشنامه ... فرم بلند رضایت شغلی ...

پرسشنامه - psychometrist.ir

پرسشنامه های روانشناسی ، دانلود رایگان پرسشنامه های ... مقیاس استرس شغلی ... (فرم بلند)

پرسشنامه های علمی ، پژوهشی - Google+

_ پرسشنامة استرس شغلی اسیپو- (osipow) ... _ پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ- فرم بلند قیمت: ...

طرح توجيهي توليد انواع نخ پروپلين باظرفيت 400 تن در سال ...

پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (osi-r) – فرم بلند; دانلود کتاب ...

پرسشنامه رضایت شغلی - mabaninabe.rozblog.com

رابطۀ بین رضایت شغلی و استرس شغلی ... شغلی اسپیو و پرسشنامه ... پرسشنامه چيست ؟ - فرم ...

آزمون ام ام پی آی فرم کوتاه (71سوالی) | روان شناسی

فرم بلند این پرسشنامه با دارا بودن ۵۶۵ گویه، در ... پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت ...

تست نئو یا پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO | روان شناسی

جهت بررسی اعتبار محتوایی این آزمون از همبستگی بین دو فرم گزارش شخصی (s) و فرم ارزیابی مشاهده گر (r)، استفاده شد، که حداکثر همبستگی به میزان ۶۶/۰ در عامل برون گرایی و حداقل آن به میزان ۴۵/۰ در عامل سازگاری بود.

پرسشنامه های تحقیقاتی - datakala.com

نمونه پرسشنامه,پرسشنامه ... فرم بلند ... دانلود پرسشنامه مقایسه رابطه سطح استرس شغلی ...

تحلیل آماری و انجام پروژه های spss - دانلود پرسشنامه استرس ...

تحلیل آماری و انجام پروژه های spss - دانلود پرسشنامه استرس شغلی - انجام پروژه به وسیله ...