مقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسیمقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسی

مقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسی دارای 30 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

فهــرست مـطالب

فصـل اوّل


کلیات ......................................................................... 1


فصـل دوّم


شواهد کافی و قابل اطمینان .....................................2


فصـل سـوّم


روشهای کسب شواهد حسابرسی .............................................................................................6


بخش 1ـ3


شواهد مربوط به احتمال خطر ذاتی .........................................................................................7


بخش 2ـ3


شواهد مربوط به احتمال خطر کنترل ....................................................................................7


بخش 3ـ3


شواهد محدود کننده احتمال خطر عدم کشف ..........................................................8
فصـل چهـارم
مخارج تأمین شواهد ..................................................................................................................................13


فصـل پنجـم


شواهد حاصل از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه .............................................14

بخش 1ـ5


روشهای رسیدگی به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ................................15

بخش 2ـ5


کشف بعدی حقایق موجود در تاریخ گزارش حسابرسان ..........................16

بخش 3ـ5


کشف بعدی روشهای رسیدگی اجرا نشده ....................................................................17فصـل ششـم
شواهد مربوط به معاملات اشخاص وابسته ....................................................................17تستهای طرح شده ....................................................................................................................19

منابع و مأخذمقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسی


مقاله شواهد چه نوع و چه مقدار


دانلود مقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسی