مقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسیمقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسی

مقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسی دارای 30 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

فهــرست مـطالب

فصـل اوّل


کلیات ......................................................................... 1


فصـل دوّم


شواهد کافی و قابل اطمینان .....................................2


فصـل سـوّم


روشهای کسب شواهد حسابرسی .............................................................................................6


بخش 1ـ3


شواهد مربوط به احتمال خطر ذاتی .........................................................................................7


بخش 2ـ3


شواهد مربوط به احتمال خطر کنترل ....................................................................................7


بخش 3ـ3


شواهد محدود کننده احتمال خطر عدم کشف ..........................................................8
فصـل چهـارم
مخارج تأمین شواهد ..................................................................................................................................13


فصـل پنجـم


شواهد حاصل از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه .............................................14

بخش 1ـ5


روشهای رسیدگی به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ................................15

بخش 2ـ5


کشف بعدی حقایق موجود در تاریخ گزارش حسابرسان ..........................16

بخش 3ـ5


کشف بعدی روشهای رسیدگی اجرا نشده ....................................................................17فصـل ششـم
شواهد مربوط به معاملات اشخاص وابسته ....................................................................17تستهای طرح شده ....................................................................................................................19

منابع و مأخذمقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسی


مقاله شواهد چه نوع و چه مقدار


دانلود مقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسی


دانلود فایل ورد Word الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا

دانلود فایل ورد Word مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

دانلود فایل ورد Word بررسی قاعده عدالت از منظر فقه امامیه و قرآن کریم

بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی

پاورپوینت درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( اصفهان ، نصف جهان )