مبانی نظری فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آنمبانی نظری فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن

مبانی نظری فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

فصل اول: شرایط عمومی فسخ قراردادها

فسخ، یکی از اسباب سقوط تعهدات است. در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران، موارد فسخ عقد لازم، تحت عنوان خیارات بحث شده که از حیث منشأ پیدایش و شرایط اعمال آن دارای مقررات ویژه ای است. حق فسخ، گاه بموجب توافق متعاقدین و گاه بحکم قانون ایجاد می شود و از نظر ماهیت، ایقاع محسوب می گردد و به یک اراده نیاز دارد که این اراده باید ابراز شود. همچنین فسخ کننده باید دارای اهلیت و اختیار باشد. در بحث آثار فسخ، مسائل فراوانی قابل.............

...................

مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ

...................

گفتار اول: فسخ در لغت و اصطلاح

.................

گفتار دوم: ماهیت فسخ

......................

بند اول: ایقاع بودن

...................

بند دوم: استثنائی بودن

...................

بند سوم: عدم قابلیت اسقاط

....................

بند چهارم: اجباری بودن

.................

بند پنجم: تطابق با انواع خیارات

..................

گفتار سوم: مبنای فسخ

......................

بند اول: توافق طرفین

.....................

بند دوم: حکم مستقیم قانون

...................

گفتار چهارم: شرائط فسخ

......................

بند اول: قصد انشاء

......................

بند دوم: رضا

....................

بند سوم: اهلیت و صلاحیت

...................

بند چهارم: لزوم اعلام

.....................

مبحث دوم: تحقق شرایط مندرج در ماده 46 ش.ع.پ

...................

بنداول: مراحل تائید فسخ قرارداد

.................

بند دوم: فسخ قرارداد در حالت دعوای متقابل

....................

فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری

....................

مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار

.......................

گفتار اول: تأخیرات پیمانکار

.....................

بنداول: تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه

...................

بنددوم: تاخیر در ارائه برنامه زمانی

.....................

بند سوم : تأخیر در تجهیز کارگاه

....................

بندچهارم: تأخیر در شروع عملیات

.....................

بندپنجم: تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی

..................

بندششم: تأخیر اتمام کار

.................

بندهفتم : عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری

..................

بندهشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران

.................

منابع

الف: کتب

1. قرآن کریم، الهی قمشه ای، م، 1379.

2. اسماعیلی هریسی، محمود، 1384، مبانی حقوق پیمان، شرکت نشر یادآوران.

3. الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد؛ 1412ق.مفردات راغب، به كوشش صفوان عدنان داوودی، دمشق، دار القلم، چاپ اول،

........................................

.....................................

.................................مبانی نظری فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن


مبانی نظری


فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن


پایان نامه آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری | مرکز علمی ...

... شرایط و مبانی ... فسخ قرارداد ... موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری مبحث اول: فسخ ...

مبانی نظری آثار اجتماعی در لیلی و مجنون نظامی گنجوی

مبانی نظری آثار ... از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی ... آن کسی که قادر ...

مبانی نظری خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری

مبانی نظری خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری مبانی نظری خسارات عدم ...

مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق ... (پیشینه و مبانی نظری ... سایت های ...

محتوای قرارداد کاری - infopankki.fi

دلایل فسخ قرارداد در طول ... هزینه های کارمندی کم می شود. آن مبلغ ... قرارداد کاری و ...

تحلیل مفاد فسخ قرارداد در شرایط عمومی پیمان - omransoft

کارفرما مختار است پیمان را فسخ و ... ان دستگاه‌های ... فسخ پیمان فسخ قرارداد.

قرارداد کار موقت - حق جو

در قرارداد کار علاوه برمشخصات طرفین باید مواردی مثل نوع کار یا وظیفه که کارگر باید انجام دهد، حقوق او، ساعت و محل انجام کار، تعطیلات و مرخصی ها، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد در صورتی که قرارداد موقت باشد، مشخص شود.

بررسی تطبیقی مبانی انفساخ قراردادها در نظام حقوقی ایران و ...

بر اساس این تئوری چون با غیر ممکن شدن اجرای قرارداد شالوده آن منتفی و از بین می‌رود، ملتزم ماندن طرفین به قرارداد بی‌توجیه است؛ زیرا تحقق آنچه که اساس و شالوده توافق آنها را تشکیل می‌داد، منتفی شده است.

پایان نامه وظایف حقوقی کارفرما و پیمان کار در فسخ ...

: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری. مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری. عقد يا قرارداد به عنوان يک موضوع حقوقي، به قدمت تمدن بشري سابقه دارد.

نمونه قرارداد سیمان کاری - بانک نمونه قراردادهای حقوقی

نمونه قرارداد سیمان کاری این قرارداد در تاریخ ……………….. بین ……………….. به نشانی ……………….. و تلفن …………. که از این پس کارفرما نامیده می شود از یکطرف و ……………….. فرزند ………………..