مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگیمبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی

مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

انعقاد قرارداد ارفاقی

پس از صدور حکم ورشکستگی، رسیدگی به مطالبات و تشخیص و قبول قطعی یا موقت آنها طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته توافق نمایند که در نتیجه آن از ادامه تصفیه جلوگیری بعمل آید و فروش اموال موقوف گردد. اثر مستقیم و اولیه توافق تاجر ورشکسته و طلبکاران او بر حکم ورشکستگی است این تراضی در صورت تصدیق و تایید از جانب دادگاه آثار حکم ورشکستگی را زایل خواهد نمود.

..................

کلیات

با صدور حکم ورشکستگی یک عملیات گسترده به جریان می‌افتد و از آنجا که دارایی مدیون، اعم از عناصر مثبت یا منفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد در محدودة اجرای حکم ورشکستگی به اندازه وسعت همان...................

.................

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن

یکی از طرق ختم ورشکستگی انعقاد قرارداد ارفاقی است. موضع قانون تجارت راجع به ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی مشخص نیست. معلوم نیست که انعقاد قرارداد ارفاقی موجب ختم ورشکستگی می‌گردد یا تا زمان اجرای قرارداد ارفاقی اجرای حکم ورشکستگی معلق می‌گردد. بعد از اجراء قرارداد ارفاقی عملیات ورشکستگی خاتمه می‌یابد، اما به نظر می رسد از آنجا که ختم ورشکستگی به این معنی است که آثار حکم ورشکستگی پایان می پذیرد و ورشکسته حقوق سابق خود را بدست می آورد برای اموال او استرداد ی گردد و حق دخل و تصرف در آنها را دارد. انعقاد قرارداد ارفاقی موجب می شود که تاجر به اعمال تجاری سابق خود ادامه دهد و قرارداد ورشکستگی را ختم نماید. در حقوق ما، راجع به انتشار حکم تصدیق قرارداد ارفاقی پیش بینی صورت نگرفته است. در ایران در صورت انعقاد قرارداد به آگهی ختم ورشکستگی در روزنامه نیازی نیست.[1] اما در حقوق فرانسه مطابق مقررات قانون 1967 حکم به تصدیق، دستور ختم ورشکستگی است می بایست در روزنامه منتشر گردد.[2] در این صورت علاوه بر اطلاع طرفین از تصدیق، سایر تجار هم از حکم آگاه می گردند و به راحتی می تواند اعمال تجاری انجام دهد. در غیر این صورت تاجر باید همیشه حکم تصدیق قرارداد را به آنها ارائه نماید.

..................

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی

....................

الف) حقوق ایران

................

ب: حقوق اسلام

................

ج) حقوق غرب:

.....................

گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی

..................

الف) حمایت از اقتصاد کشور:

...................

1- تقویت اعتبارات عمومی:

.................

2- جلوگیری از ایجاد بیکاری:

.................

3- حمایت از تولید کنندگان داخلی:

................

ب) حمایت از تاجر ورشکسته:

................

ج) حمایت از طلبکاران:

................

مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال

...................

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی

......................

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم

....................

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی

«قرارداد ارفاقی در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می رود.» در تعریف عقد می توان گفت: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود. اثری که از عقد ناشی می شود ممکن است ایجاد رابطه حقوقی جدید باشد (مانند ایجاد و انتقال حق عینی و تعهد) یا از بین بردن و تغییر رابطه حقوقی گذشته (مانند اقاله و تبدیل تعهد) در این تعریف لزوم جنبه انشایی توافق و پایبند بودن طرفین به مفاد آن نیز به طور ضمنی آمده است، زیرا هدف از توافق باید ایجاد دو اثر حقوقی باشد نه اخبار از رویدادها و رابطه اخلاقی و دوستانه».[3]

.................

مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی:

گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است:

قرارداد ارفاقی بر پایه و اساس مصالحه و مسامحه تشکیل می‌شود. هدف از قرارداد ارفاقی احسان می‌باشد هرچند طلبکاران هم به دنبال نفع بردن خود می‌باشند و سختگیری تجاری انجام نمی‌شود ولی این سود و منفعت هم بر اساس همین ارفاق و گذشت می‌باشد. در این قرارداد از محدودیت‌ها و سختگیری‌های تجاری خبری نیست برای همین قرارداد ارفاقی به حقوق مدنی و عقود مذکور در معاملات سازگارتر می‌باشد.

...................

گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است:

...................

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است:

................

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است:

................

مبحث سوم: اقسام قرارداد

.................

الف) انواع قرارداد ارفاقی به اعتبار نوع ارفاق معمولی در آن

................

اول: در اصل بدهی یا خسارت تاخیر

.................

دوم: ارفاق در مهلت پرداخت

.................

ب) انواع قرارداد ارفاقی به اعتبار تقدم و تاخر آن نسبت به حکم توقف

اول: قرارداد ارفاقی پیش از حکم توقف

1- قرارداد ارفاقی دوستانه یا مصالحه جویانه:

...................

2- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه:

..................

دوم: قرارداد ارفاقی پس از حکم ورشکستگی

.................


مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی

....................

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی

.................

الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی

.................

ب) قرارداد ارفاقی- عقد

................

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی

.................

الف) قرارداد ارفاقی و مضابه

..................

ب) قرارداد ارفاقی و ابراء

..................

فهرست منابع

1- قرآن کریم

2- اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 1380.

3- اسکینی ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 1384.

........................

......................

.......................


[1] . اسکینی ربیعا،حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سمت، 1384، ص 155.

[2] . Bord G: Reglement judiciaire et liquidation des Biense Dalloz Paris 1969 p. 242.

[3] . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول ،چاپ یازدهم، شرکت سهامی انتشار ، 1392، صص 23-22.مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی


جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی


مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی


مبانی نظری جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی


مبانی نظری


انعقاد قرارداد ارفاقی


جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی