مبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانیمبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی

مبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

سازمان جهانی تجارت

مقدمه

"نظام برتون وودز" و "گاتِ" ناشی از آن و سپس تاسیس "سازمان جهانی تجارت" زائیده مذاکرات دول موسس آن است، هر گونه فعالیت و اقدامی هم که در این سازمان صورت می گیرد، مبتنی بر مذاکرات و توافقات ناشی از نتایج مذاکرات قبلی دول عضو و متکی بر اراده آنها است.[1]

این سازمان مهمترین سازمان بین المللی است که تقریباً به شکل جهانی در امور اقتصادی تجاری فعالیت می کند، وگفته می شود حدود 90 % تجارت جهانی را ( از نظر جمعیّت جهان )تحت کنترل خود دارد.[2]

.................

گفتار اوّل- سابقه تاریخی سازمان جهانی تجارت

..................

با اینحال، "گات" دارای کاستی ها و عیوبی نیز بود. از یک سو، این موافقتنامه تنها تنظیم کننده تجارت در حوزه "کالاها" محسوب می شد و "تجارت خدمات" و "سرمایه گزاری خارجی" را تحت پوشش قرار نمی داد. در ضمن مقررات آن هر گز به طور کامل بر" محصولات کشاورزی" اعمال نشد، و یا اصول و برخی از مقررات آن عمدتاً نسبت به "منسوجات و پوشاک" فاقد آثار حقوقی بود. از سوی دیگر، "گات" نسبت به شرایط جدید حاکم بر تجارت بین الملل و برخی از امور جدید تجاری مربوط به توسعه تجارت بین المللی که نیازمند سرعت عمل بود، کنُد و از قافله تجاری دهه های پایانی قرن بیستم بسیار عقب بود، به ویژه این که، قواعد و مقررات آن تنها نسبت به تجارت "کالاها" قابلیت اعمال داشت، و "تجارت خدمات" که رشد سریع تری یافته و تبدیل به عنصر مهم و پویایی در تجارت بین الملل گردیده بود، موضوع و هدف مقررات "گات" محسوب نمی شد.[3]

....................

گفتار دوّم- اهداف تشکیل گات/ سازمان جهانی تجارت

....................

گفتار سوّم- وظایف یا کارکردهای سازمان جهانی تجارت

.................

گفتار چهارم- ساختار سازمان جهانی تجارت

..................

موافقتنامه های اصلی سازمان جهانی تجارت

مقدمه

این سازمان برای تسهیل جریان هرچه روان تر، هرچه قابل پیش بینی تر و هرچه آزاد تر تجارت جهانی، یک نظام مبتنی بر موافقتنامه های خاص را فراهم می سازد. لذا دول عضو آن چارچوبی حقوقی از موافقتنامه های تجاری را برای تجارت در حوزه کالاها، تجارت خدمات، سرمایه گزاری، و تجارت مربوط به جنبه های مختلف حقوق اموال فکری را در آن فراهم کرده اند. گفته می شود این موافقتنامه ها که مبنایی را برای نظام تجاری چند جانبه فراهم ساخته است، تاثیر عمیقی بر تجارت بین الملل و بر تجارت جهانی در قرن 21 خواهند گذاشت.[4]

................

1) گات 1994[5]

2) موافقتنامه مربوط به محصولات کشاورزی[6]

3) موافقتنامه مربوط به معیارهای بهداشتی و بهداشت گیاهی[7]

4) موافقتنامه مربوط به منسوجات و پوشاک[8]

موافقتنامه مربوط به موانع فنّی( تکنیکی ) تجارت[9].................

.........................

......................

گفتار اوّل- موافقتنامه های ماهویِ رسمی و غیر رسمی سازمان جهانی تجارت[10]

...................

بند اوّل- موافقتنامه های ماهوی و رسمی و اجباری سازمان جهانی تجارت[11]

..................

بند دوّم- موافقتنامه های غیر رسمیِ سازمان جهانی تجارت[12]

....................

گفتار دوّم- شرح اجمالی موافقتنامه های ماهوی و اجباری سازمان جهانی تجارت

...................

بند سوّم- موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری؛ گاتس

....................

بند چهارم- موافقتنامه مربوط به جنبه های مختلف تجاری حقوق اموال فکری[13]

.......................

1) معیارهای اصولی حمایت از حقوق فکری اتباع دول عضو

....................

- کپی رایت(حق چاپ)

..................

- طرح های صنعتی

ماده 25: الزامات حمایت از طرح های صنعتی

..................

- حمایت از اطلاعات محرمانه؛ افشاء نشده

.................

- کنترل رویه های ضد رقابتی در مجوز های قرار دادی

.................

گفتار سوّم- شرح اجمالی سایر موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت

.................

بند اوّل- موافقتنامه مربوط به محصولات؛ کالاهای کشاورزی[14]

.................

بند دوّم- موافقتنامه مربوط به منسوجات و پوشاک[15]

..................

بند سوّم- موافقتنامه مربوط به یارانه ها؛ سوبسیدها و اقدامات متقابل[16]

...................

بند چهارم- موافقتنامه مربوط به مقابله با بازار شکنی؛ آنتی- دامپینگ [17]

..................

بند پنجم- موافقتنامه مربوط به اقدامات حفاظتی؛ اقدامات تامینی[18]

......................

بند ششم- موافقتنامه مربوط به ارزیابی؛ ارزش گزاری عوارض گمرکی[19]

.................

بند هفتم- موافقتنامه مربوط به موانع فنّی تجارت و موافقتنامه مربوط به تعیین معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی[20]

..................

بند هشتم- تفاهمنامه مربوط به حل و فصل اختلافات[21]

..................

گفتار چهارم- در باره تعارض قوانین و تفسیر اسناد و موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت

.................

منابع فارسی

کتب

  1. پالمر، ریچارد: علم هرمنوتیک، ی محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: 1377، هرمس
  2. تارو، لستر: رویا رویی بزرگ، ؛ عزیز کیاوند،تهران: 1373، نشر دیدار
  3. تسون، فرناندو: فلسفه ی حقوق بین الملل، ی محسن محبّی، تهران: 1388، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی
  4. ذوالعین، پرویز: مبانی حقوق بین الملل عمومی، تهران: 1377، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
  5. ریکور، پل: رسالت هرمنوتیک، ی فرهاد مراد پور، چ2، تهران: 1378، روشنگران

..................

.......................

.......................

....................


[1] . WTO 2010 Annual Report 2010 op.cit p2

[2]. Fergusson Ian Sek Lenore 2007 the World Trade Organization: Background and Issues pp10- 21 (CRS Report for Congress. Congressional Research Service 2007)

[3]. Khalid Levy and Saleem op.cit p10

[4] . WTO 2011 Understanding the WTO op.cit pp23-52

[5] . General Agreement on Tariffs and Trade(GATT) 1994

[6] . Agreement on Agriculture

[7] . Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures

[8] . Agreement on Textiles and Clothing

[9] . Agreement on Technical Barriers to Trade

[10] . Formal and Informal Rules of the WTO

[11] . Formal rules-the agreements- of the WTO

[12] . Informal Rules- the agreements- of the WTO

[13] . AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; TRIPS Agreement

[14] . Agreement on Agriculture (AOA)

[15] . Agreement on Textiles and Clothing

[16] . Agreement on Subsidies and Countervailing Measures

[17] . Agreement on Anti-dumping

[18] . Agreement on Safeguards

[19] .Agreement on Customs Valuation

[20] . Agreements on Technical Barriers to Trade (TBT) and on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)

[21] . WTO Understanding on Dispute Settlement op.citمبانی نظری سازمان جهانی تجارت


سازمان تجارت جهانی


مبانی نظری سازمان جهانی تجارت


مبانی نظری سازمان تجارت جهانی


مبانی نظری


سازمان جهانی تجارت


سازمان تجارت جهانی


مبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی – envX

مبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی. مبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی دارای 75 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

مبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی

مبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی مبانی نظری سازمان جهانی تجارت ...

مبانی نظری اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی با پیشینه

مبانی نظری اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی با پیشینه : در مقدمة موافقتنامه تأسیس سازمان، اهداف اساسی گات تأیید گردیده است.

مبانی نظری سازمان تجارت جهانی ،صنعت بیمه

مبانی نظری سازمان تجارت جهانی ،صنعت بیمه توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه ...

مبانی نظری اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت – envX

مبانی نظری اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت. مبانی نظری اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت دارای 27 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

مبانی نظری سازمان تجارت جهانی ،صنعت بیمه +docx

,مبانی نظری سازمان تجارت جهانی ،صنعت بیمه +docx,8roodfile

سازمان تجارت جهانی - سایت مقاله و پروژه «دو نقطه»

سازمان تجارت جهانی موضوع : سازمان تجارت جهانی تعداد صفحات : 28 فرمت : word ... مبانی نظری;

دانلود رایگان مقاله سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران ...

لذا با مروری بر سازمان تجارت جهانی و ویژگی‌های ... سازمان تجارت جهانی. مقدمه; مبانی نظری;

مبانی نظری اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت - فایل های فرصت کار

دانلود مبانی نظری اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت ، تحقیق مبانی نظری اصول بنیادین ...

سازمان تجارت جهانی در دستیابی به اهداف

مهم ترین اهداف سازمان تجارت جهانی آزادی سازی تجارت خارجی ... ماهیت و مبانی نظری ازاد ...

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

وبگاه تحصیلات تکمیلی باختر ایلام - صفحه اصلی

طلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام نتايج اوليه و زمان انتشار دفترچه انتخاب ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

آدام اسميت وتقسيم کار(تخصص گرايي) تاريخ واقعی تولد آدام اسميت نامعلوم است اما با این ...

ضرورت حمایت از صنایع ملی در افغانستان

دکتور دستگیر (رضایی) ضرورت حمایت از صنایع ملی در افغانستان (بویژه نساجی افغان پلخمری)

مدرسه عالی کسب و کار ماهان|دوره MBA|دوره DBA|دوره های …

دوره کارشناسی ارشد mba ماستریخت هلند دوره ای کاربردی – مهارتی در سطح طراز اول جهانی است.

همایش های دی ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

امکانات نسخه موبایل باهمایش . دسترسی ساده تر به اطلاعات همایش ها جستجوی ساده تر ...

جامعه شناسی متوسطه - علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

سئوالات درس 7 پایه11 : جامعة جهانی 1) شبكه روابط پايداري كه در يك دوره تاريخي بين جوامع ...

منابع مطالعاتی برای آزمون های استخدامی

منابع مطالعاتی برای آزمون های استخدامی به همراه تجربیات پذیرفته شدگان آزمون های ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

نام درس: مبانی سازمان و مدیریت موضوع: متن کامل جزوه های آموزشی مقطع: کارشناسی ارشد

دیداد | مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی

کارگاه آموزشی «بی تابعیتی در اقدام و ماموریت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور ...

همایش های اردیبهشت ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

امکانات نسخه موبایل باهمایش . دسترسی ساده تر به اطلاعات همایش ها جستجوی ساده تر ...

آموزشکده نقشه برداری-دکتر علیرضا قراگوزلو

129-ارزیابی آسیب پذیری فیزیکی ساختمان ها در برابر زلزله با استفاده از سامانه های ...

مدیریت منابع انسانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمان مولف: ام لیلا قربان زاده ...

دکتر مفیدی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده معماری و ...

عضویت در مجامع حرفه ای عضو سازمان نظام مهندسی/ معمار و ناظر پایه ارشد عضو سازمان ...