مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهدمبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد

مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی

همان طور که قبلاً گفته شد بعد از اینکه بایع مبیع را به خریدار تسلیم کرد بر آن آثاری مترتب است که برخی از این آثارها در مورد همه نوع مبیعی که تسلیم می شود مشترک است مانند آنکه با تسلیم هر نوع مبیع تعهد بایع ایفاء می شود و حق حبس نیز ساقط می گردد ولی برخی از آثار ویژه نوع خاصی از مبیع می باشد از جمله انتقال مالکیت در مبیع کلی و همچنین انتقال ضمان معاوضی که خاص عین معین و درحکم آن است که تحت شرایط خاصی شامل مبیع کلی می شود که به آن اشاره خواهیم کرد . در زیر به بررسی اثر تسلیم مبیع می پردازیم .

گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد

...............

بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد

..................

بند دوم: ماهیت حقوقی

...............

بند سوم : پرداخت کننده مبیع

...............

بند چهارم : گیرنده مبیع

.................

بند پنجم :موضوع وفای به عهد

................

بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع

.....................

گفتار دوم :اثر تسلیم در سقوط حق حبس

................

بند اول : شرایط ایجاد

...............

بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس

........................

بند سوم : آثار حق حبس

الف) غیر قابل تجزیه بودن حق حبس

.......................

ب) عدم امکان تصرف در مبیع در اثناء حبس

...................

ج) قابلیت استناد به حق حبس در قبال قائم مقام مشتری و اشخاص خارجی

...................

بند چهارم : ساقط شدن حق حبس

..................

تسلیم مبیع

..................

بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد

....................

بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی

...............

گفتار سوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی

.....................

بند اول: انتقال مالکیت مبیع

..................

بند دوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت

....................

بند سوم : زمان انتقال مالکیت در نظام های حقوقی مختلف

...................

گفتار چهارم : اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی

یکی از مهم ترین آثار تسلیم مبیع در انتقال ضمان معاوضی است که زیر به بررسی آن می پردازیم.

بند اول: تعریف

....................

بند دوم : تلف مبیع پیش از قبض

...............

بند سوم :مستندات ضمان بایع قبل از قبض مبیع

...............

بند چهارم : تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض

..................

بند پنجم : میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض

................

بند ششم : اثر تراضی در ضمان معاوضی

..................

بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضی

....................

بند هشتم : شرایط اجرای قاعده – ماده 387 قانون مدنی

......................

الف ) مبیع عین معین یا کلی در معین باشد ( و در صورت کلی بودن فرد آن تعیین شده باشد)

.................

ب) تلف مبیع قبل از تسلیم باشد

.....................

ج) تلف در اثر حادثه خارجی و آفت سماوی باشد

....................

د) بایع جهت تسلیم مبیع به مشتری یا حاکم رجوع نکرده باشد

...................

بند نهم : معنای تلف در ماده 387 قانون مدنی

................

بند دهم : اتلاف مبیع

...................

الف) اتلاف توسط بایع

.................

ب) اتلاف توسط مشتری

..................

ج) اتلاف توسط شخص ثالث

.................

بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس

...................

بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع

.......................

بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض

.................

بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده 388و 425

..................

بند پانزدهم: استثنائات

................

1- خیار مختص به مشتری

.........................

2- اقسام خیارات مختص مشتری

...................

بند شانزدهم : اثر تسلیم درانتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی

..................

مبحث دوم : اثر تسلیم در سایر موارد

.................

گفتار اول : اثر تسلیم در بیع صرف

................

گفتار دوم : اثر تسلیم در ساقط شدن خیار تأخیر ثمن

..................

گفتار سوم : اثر تسلیم در عقد فاسد

....................

فهرست منابع و مآخذ

الف )کتب

- کتب فارسی

1- امامی ،سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه،1373.

2- امیری قائم مقامی،عبد المجید،حقوق تعهدات،جلد دوم،انتشارات دانشگاه تهران ،1356.

3- بازیگر،یدالله،بیع و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی،چاپ اول، 1379.

4- باقری،احمد،فقه مدنی ،عقود تملیکی«بیع-اجاره»،انتشارت سمت، چاپ اول، 1384 .

.....................

..................

.............مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی


اثر تسلیم در ایفای تعهد


مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی


مبانی نظری اثر تسلیم در ایفای تعهد


مبانی نظری


آثار تسلیم در مبیع کلی


اثر تسلیم در ایفای تعهد


مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد

مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد. مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد دارای 59 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

دانلود کامل مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم ...

مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع ... اثر تسلیم در ایفای تعهد ... کلی. تحقیق, مقاله, مبانی ...

بایگانی‌ها مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی - گردو فایل

مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد مبانی نظری آثار تسلیم در ...

مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد

مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد

بایگانی‌های دانلود بادنما - یاشو

مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد; ... آثار تسلیم در مبیع کلی ...

مبانی نظری زمان و مکان و هزینه تسلیم – فایل ناب

بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین ……………………. بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی ……………… بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع ……………… گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع ………………..

مبانی نظری بیع و مبیع ، ثمن ، عین کلی فی الذمه – فایل ناب

مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند .

مبانی نظری بیع و مبیع، ثمن، عین کلی فی الذمه – envX

مبانی نظری بیع و مبیع ... اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع ... بر تسلیم مبیع ...

دانلود کامل مبانی نظری بیع و مبیع، ثمن، عین کلی فی الذمه ...

مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند . » [۲] قانون مدنی به پیروی از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می داند که مبیع آن «عین» باشد .

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی . چکیده . عقد بیع یکی از رایج ترین و متداول ترین عقود معین می باشد.که مقرارات و قوانین مربوط به آن همیشه در حال تکامل بوده است.

مبانی نظری بیع و مبیع ، ثمن ، عین کلی فی الذمه – فایل ناب

مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند .

دانلود کامل مبانی نظری بیع و مبیع، ثمن، عین کلی فی الذمه ...

مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند . » [۲] قانون مدنی به پیروی از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می داند که مبیع آن «عین» باشد .

مبانی نظری بیع و مبیع، ثمن، عین کلی فی الذمه – envX

در حقوق کامن لا به آن «Identified goods» یا «Personal chattels »گفته شده است و به کالایی گفته می شود که اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع تعیین گردیده و در زمان انعقاد عقد موجود است.در حقوق انگلیس علاوه بر قابل لمس و اشاره بودن عین منقول به قابل رویت بودن نیز تحت عنوان عین شخصی اشاره شده است .

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

به ویژه هنگامی که مبیع کلی است که در این صورت ، بایع مبیعی را که تسلیم می نماید باید دارای همان اوصافی باشد که طرفین در قرارداد توافق کرده اند تا تعهد او ایفاء گردد .

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی - دانلود از حقوق فایل ...

فایل رشته حقوق با عنوان آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی که جزو پر بازدید ترین فایل های ...

مبانی نظری بیع و مبیع، ثمن، عین کلی فی الذمه

1- مبیع یا مثمن. 2- ثمن . در نظام های گوناگون حقوقی در اینکه مبیع باید عین باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدی مالی انتقال پیدا کند که از …

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی . چکیده . عقد بیع یکی از رایج ترین و متداول ترین عقود معین می باشد.که مقرارات و قوانین مربوط به آن همیشه در حال تکامل بوده است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. ... مبانی, نظری ... در ...

مبانی نظری بیع و مبیع، ثمن، عین کلی فی الذمه

مبانی نظری بیع و مبیع، ثمن، عین کلی فی الذمه مبانی نظری ... برای ایفای تعهد در ...

بررسی مبانی تسلیم در عقود (منتشر در پیام آموزش شماره37 ...

برخی از فقهای امامیه نیز ایفای تعهد و تسلیم را اجرای تعهد عملی می‌دانند كه شرعاً واجب و لازم است و آن حق باید ادا شود، بنابراین نه عقد است و نه ایقاع و در نتیجه اراده در آن نقشی ندارد (میرزای قمی، 1380، ج2، ص 85).