مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسهمبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

مبحث چهارم:بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است که یکی از این شروط،شرط نتیجه است مقصود از شرط نتیجه آن است که تحقق نتیجه یا اثر یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) با تشکیل عقدی بدون این که برای تحقق آن نتیجه انشای مستقل و جدیدی به کار رود، اراده شود. قانون مدنی ایران در ماده 234 در این باره مقرر می‎دارد: « شرط نتیجه آن است............

................

گفتار اول:بررسی فقهی،حقوقی شرط نتیجه

بنداول: اقسام شرط نتیجه و مصادیق آن

همانطورکه می دانیم، عقد به معنای مصدری سبب تحقق شرط و مقتضای یکی از اعمال حقوقی مسبب آن است، عقد عمل حقوقی ارادی است که در اثر تشکیل آن نتیجه یا مقتضای شرط موردنظر.............

....................

بنددوم : احکام مختص شرط نتیجه

مقصود از شرط نتیجه آن است که مشروط له نتیجه یک عمل حقوقی را ضمن عقد شرط کند، برای مثال شرط کند: مالکیت که نتیجه بیع است خود به خود حاصل شود و نیازی به انشای جدید نباشد، ولی هر گاه مقصود این باشد که مشروط علیه مقدمات فراهم آمدن نتیجه را ایجاد کند از مصادیق شرط فعل است و از موضوع بحث خارج می‎شود و اگر مقصود این باشد که به نفس اشتراط و به مجرد انعقاد عقد نتیجه مورد نظر حاصل گردد، دو فرض پیش می‎آید:

...................

بندسوم: شرایط صحت شرط نتیجه

...............

بندچهارم: تنجیز شرط نتیجه

.............

گفتار دوم:بررسی شروط درحقوق فرانسه

......................

بنداول :شرایط صحت شروط در حقوق فرانسه
عملی می تواند بعنوان شرط برای یك عقد قرار گیرد، كه دو سری ویژگی داشته باشد :
۱- عمل مذکورباید به نحوی خارج از اراده طرفین باشد.
۲- تحقق شرط منطقی به نظر رسد. لذا شرط غیر معقول و یا محال یا غیر مشروع و خلاف [1]اخلاق حسنه باطل می‏باشد.
بر اساس شرط اول شروط به سه دسته تقسیم می‏گردند :
- شروط سببیConditions causalles كه محصول اتفاق و تصادف صرف هستند. مثل اینكه گفته شود اگر باران ببارد، چترم را به تو می‏فروشم. این شروط به اراده یكی از دو طرف قرارداد وابسته نیست(ماده ۱۱۶۹كد سیویل)
................

بنددوم :آثار و ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه

الف:آثار شروط در حقوق فرانسه
.................

ب: ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه
......................

بندسوم :شرط بنفع ثالث(Stipulation pour autrui)
................

الف:شرائط صحت شرط به نفع ثالث
در آنچه به شرائط صحت شرط به نفع ثالت مربوط می‏شود، باید گفت كه این شرط نیز مشمول قواعد عمومی صحت قراردادها(موضوع ماده ۱۱۰۸ كدسیویل) می‏گردد [2]

........................

2-اثر شرط بین ملتزم و ثالث منتفع
ثالث منتفع نیز می‏تواند با مراجع.ه به دادگاه مستقیما'' از ملتزم اجرای اجباری مفاد شرط را مطالبه كند ولی نمی‏تواند عقد اصلی بین شارط و ملتزم را فسخ كند. اگر اجبار ملتزم ممكن نشد، می‏تواند دعوی ضرر و زیان بدهد. وی برای اینكار ''حق مستقیم'' بر علیه ملتزم دارد یعنی چنین نیست كه ابتدائا'' حقوق خود را از شارط مطالبه كنند و شارط به نوبه خود به ملتزم مراجعه كند بلكه صاحب حق در اینجا ثالث منتفع است شارط فقط می‏تواند عقد خود را در صورت تخلف ملتزم فسخ كند. اثر حق مستقیم این است كه طلبكار و یا وراث شارط نمی‏توانند ادعاهـی نسبت به قرارداد شارط با ملتزم داشته باشد و مثلا'' اجرای شرط را بنفع خود مطالبه كنند و همچنین تمامی آثار تعهد به نفع ثالث از روز درج شرط (نه از تاریخ قبول ثالث) برآن بار می‏شود. به هر حال حقوق ثالت، بستگی تام به قرارداد اصلی دارد.
3-در خصوص روابط بین ثالث و شارط
ماده ۱۱۲۱ تنها ماده ای است كه بطور عموم حق فسخ را برای شارط در نظر گرفته مادام كه ثالث منتفع مفاد شرط را قبول نكرده باشد. این ماده سخنی از روابط قبلی بین آنها كه موجب درج این شرط شده، نیاورده است. بدیهی است در سایـر موارد، روابط بین او و ثالث منتفع، تابع روابط حقوقی قبلی بین آنها می‏باشد. اگر ثالث مشروحا'' یا ضمنا'' تمایل خودرا به انتفاع از شرط اعلام نمود، دیگر شارط نمی‏تواند از مفاد شرط عدول كند. اگر قبل از قبول ثالث شرط را فسخ كند، لازمه اش فسخ قرارداد اصلی بین او وملتزم نیست، بلكه می‏تواند از ملتزم درخواست كند مفاد شرط را به نفع خودش یا فرد دیگری انجام دهد. فایده شرط به نفع ثالث این است كه شارط می‏تواند بدین وسیله خود را از دینی كه قبلا'' ثالث بر عهده او داشته بری سازد یا به نحوی غیر مستقیم هبه ای به وی كند.
تمام آنچه را كه در باب آثار شرط به نفع ثالث بیان نمودیم به جز حق فسخی كه برای شارط در نظر گرفته شده، محصول رویه قضائی است و متن مشخص حقوقی درا ین خصوص در حقوق فرانسه وجود ندارد[3]

.......................

3-در خصوص روابط بین ثالث و شارط

.................

گفتارسوم :مقایسه تطبیقی حقوق فرانسه با حقوق اسلام – ایران

..............

................

بنددوم - تفاوت در شرائط صحت

...............

منابع و مآخذ

1 ـ آصف المحسنی ، محمد ، حدود الشریعه ، ج 2 ، چاپ اول ، چاپخانه امیرالمومنین،قم،[بی تا]

2 ـ ابن‏ادریس حلّی، ابی‏جعفر محمد بن منصور بن احمد؛ کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، الجزء الثانی، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الرابعة، 1417 ه . ق.

3 ـ ابن‏حمزة، ابی‏جعفر محمد بن علی الطوسی؛ الوسیلة الی نیل الفضیلة، تحقیق: محمد الحسون، مکتبة السیّد المرعشی، الطبعة الاولی، قم، 1408 ه .

..................

..................


[1] Les conditions purement potestatives

B. STARCK H. ROLAND L. BOYER Obligations -2

-Contrat Litec ۱۹۹۵ n° ۱۲۶۸ ; FLOUR et AUBERT n°462

[3] شماره ۴۷۸ اوبرت وفلور تعهدات ، عمل حقوقیمبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه


مبانی نظری


بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه


بررسی فقهی


حقوقی شرط نتیجه


قسام شرط نتیجه و مصادیق آن


پاورپوینت مهارت سخنرانی و مدیریت کارگاه

در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

طرح توجیهی و آموزش کشت و فروش بلوبری در ایران

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک ... مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه.

طرح های توجیهی و کارآفرینی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های رهبری، سبک های نوین رهبری ...

بررسی تحقیق شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر

این موضوع از جهتی که مورد خطاب آن بیشتر زنان جامعه اسلامی است،به نیمی از جمعیت جامعه ارتباط پیدا می کند ولی از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقشی مهم و اساسی را ایفا می کند در واقع به همه افراد جامعه مربوط می شود و کل جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد.

دسته‌بندی پایان نامه های الهیات و معارف اسلامی - بانک ...

شرایط قاضی به ویژه نقد و بررسی شرط ... تطبیقی آن باحقوق فرانسه: ... مبانی نظری و عملی ...

sabaenasim.titrblog.ir - نسیم صبا

آموزش کارگردانی و فیلمبرداری دوبله فارسی قابل استفاده دانشجویان رشته فیلمبرداری و ...

دانلود فایل مبانی نظری تحریم­ و حق سلامتی در حقوق بین ...

مبانی نظری تحریم­ و حق سلامتی در حقوق بین الملل. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ...

تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك

توضیحات کامل : تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك این پایان نامه در قالب فایل word و در 130 ...

دانلود کامل مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی ...

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی-پايان نامه … – ذخیره شده 25 ا کتبر 2016 … در بخش نخست رساله مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شخصیت حقوقی در قالب پنج فصل مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

نتیجه خلاصه و ... ایفای عین تعهد در حقوق ایران ومقایسه آن ... مبانی نظری و پیشینه ...