مبانی نظری مصرف مواد، انواع مواد افیونی، خشخاش، تریاک، توهم زاهامبانی نظری مصرف مواد، انواع مواد افیونی، خشخاش، تریاک، توهم زاها

مبانی نظری مصرف مواد، انواع مواد افیونی، خشخاش، تریاک، توهم زاها

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

تاریخچهمصرف مواد در ایران:

اطلاع از تحول تاریخی مصرف و سؤمصرف مواد در هر جامعه، هم از لحاظ پی بردن بهریشهو منبع ورود موادمخدر چهفرهنگ آن جامعهو هم از جهت روشن کردن موضع گیری تاریخی آن جامعهدر مقابل مواد و سؤمصرف آن، حایز اهمیت است. این نوع بررسی تاریخی همچنین میتواند بهرد یا اثبات برخی از برداشتهای رایج دربارهاصل و منشأ مسالهسؤمصرف مواد در جوامع مختلف کمک کند. هدف این فصل مروری اجمالی بر تاریخچهآشنایی مردم ایران با مواد قابل سؤاستفادهمیباشد. (مهدیار: ص 10)

...........................

1- مشتقات انگور و سایر انواع مشروبات الکلی:

استفادهایرانیان از مشروبات الکلی دردورهپیش از اسلام مشهورتر از آن است کهاحتیاج بهتوضیح داشتهباشد. بعضی از نویسندگان غربی از کمبوجیهبهعنوان اولین فرد معتاد بهالکل معروف تاریخ نام میبرند (کارسون و بوپر 1992، 295).

.......................

1- حشیش و دیگر مشتقات شاهدانه

گیاهشاهدانه، یا کنب هندی[1]، کهحشیش، بنگ، چرس و ماری جوانا از آن بدست میآید، از گیاهان بومیآسیای مرکزی و ایران بودهو قرنهاپیش از میلاد مسیح در این بخش از دنیا بعمل میآمدهاست. نام علمیاین گیاهcannabis Indica است کهمعرف اصل هندی آن یعنی «کنب هندی» میباشد.

.....................

افیون و تریاک

برخلاف شراب و حشیش، دلیلی بهرواج استعمال افیون و مشتقات آن در ایران قبل از اسلام در دست نیست. نهدر زبانهای فارسی پیش از اسلام (اوستایی، پارسی باستان، پارسی میانه، یا پهلوی، معادلی برای افیون و تریاک وجود دارد و نهاز حضور مواد افیونی در دربار پادشاهان ایران ذکری بعمل آمدهاست.

....................

تاریخچهدر جهان

انسان از جهزمانی موادمخدر را شناختهاست. این سوال پاسخ دقیقی ندارد ولی مطالعاتی کهبر روی آثار مختلف باقی ماندهاز پیشینیان صورت گرفتهنشان میدهد، انسان از دیرباز بهخصوصیات چنین موادی آشنا بودهاست. بهنظر میرسد این آشنایی مانند اکثر کشفیات بهصورت اتفاقی بودهباشد. در اشعار «هومر» در «ادیسه» و نوشتههای باستانی، بهخواص این مواد اشارهشدهاست. (حسینی: 1368، ص 146)

................

خشخاش:

بوتهخشخاش از گیاهان آسیای صغیر و از گردهخشخاش بهنام «پاپاورسومنی فرم» میباشد. تاریخ آشنایی بشر با خواص عصارهمیوهخشخاش معلوم نیست، در لوحههای سومریهامتعلق بهحدود چهارهزار سال قبل از میلاد مسیح، از گیاهخشخاش بهعنوان «گیاهشادی بخش» یاد شدهاست.

..................

حشیش[2]:

معلوم نیست این گیاهاز کجا سرچشمهگرفته، ولی بهاحتمال قوی محل آن جایی در آسیای مرکزی بودهاست. اکنون این گیاهدر نواحی مختلف جهان کشت میشود و یا بهصورت خودرو میروید. مصرف گیاهشاهدانهدر جوامع انسانی از تاریخ ثبت شدهقدیمیتر است. در برخی منابع آمدهکهاین گیاهبهعنوان.....................

................

توهم زاها[3]:

تمدنهای بزرگ، نمونههای فروانی از استعمال موادی کهایجاد توهم میکنند عرضهداشتهاند. مصرف قارچهای توهم زا در مراسم مذهبی بومیدر امریکا یا توسط ساحران در آسیا و استعمال بعضی از این قبیل..................

....................

درمان سؤمصرف مواد و مفاهیم مرتبط با آن

درمان سؤمصرف مواد:

واژهدرمان توسط کارشناسان سازمان جهانی بهداشت بهعنوان فرایند برخورد مصرف کنندگان مواد اعتیاد آور با سرویسهای خدمات بهداشتی یا سرویسهای عمومیتعریف شدهاست. درمان ممکن است از طریق توالی مداخلات ویژهتا بالاترین سطح بهداشتی ممکن و رسیدن بهبهترین وضعیت ادامهیابد. درمان و بازپروری بهعنوان رویکردی جامع جهت شناسایی، کمک، مراقبت بهداشتی و بازگشت مجدد افرادی کهمشکلات مربوط بهمصرف مواد اعتیاد آور دارند مطرح است. کمیتهکارشناسی اعلام کردهاست کهدرمان بایستی سههدف علمیرا دنبال نماید:

.....................

طبقهبندی انواع مواد اعتیادآور:

طبقهبندی مواد اعتیادآور معمولاً نمایانگر اولویتی است کهمحققان برای یکی از دو عامل اعتیاد یعنی شخصیت معتاد و ترکیب مادهمخدر مورد مصرف و نقش هر یک از آن دو قائل هستند. بنابراین هر طبقهرا از................

.................

دیدگاههای جدید در ارتباط با شخصیت و اعتیاد:

دیدگاههای جدید[4] (1997) شخصیت خاص برای معتاد قائل نیستند. عدهای نیز معتقد هستند کهشخصیت خاص نهعلت کهمعلول اعتیاد است. تئوری دیگر اعتیاد[5] را یک بیماری ارگانیک معرفی..........

.....................

فهرست منابع

الف: کتب فارسی

1- اختیاری، حامد، آرین بهزادی، مریم صادقی، هلیهامیر بها، بهداد نوروزی، امیرحسین علوی، راهنمای شناخت و درمان اعتیاد، چاپ اول، انتشارات ارجمند، 1381

2- ابراهیمی، علی اکبر، عطش برای بهبودی، اصفهان، انتشارات کنکاش، 1383

3- اورنگ، جمیله، پژوهشی دربارهاعتیاد، چاپ اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1367

...............................


[1] - Cannabis Indica

[2] - Hashish

[3] - Hallucigogenic drugs

[4] - Dowliko

[5] - Sypry – Milner - Oldsمبانی نظری مصرف مواد


انواع مواد افیونی


خشخاش


تریاک


توهم زاها


مبانی نظری مصرف مواد


انواع مواد افیونی


مبانی نظری مصرف مواد


خشخاش


تریاک


توهم زاها


مبانی نظری


مصرف مواد


انواع مواد افیونی


خشخاش


تریاک


توهم زاها