مبانی نظری آموزش، آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت، آموزش مدیرانمبانی نظری آموزش، آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت، آموزش مدیران

مبانی نظری آموزش، آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت، آموزش مدیران،

خلاصه ای از کار:

آموزش

- مروری اجمالی بر تاریخچه آموزش كاركنان

آموزش ضمن خدمت در مفهوم سنتی، که به معنای انتقال مجموعه‌ای از مهارت‌ها و فنون به شکل استاد - شاگردی است، دارای سابقه بسیار طولانی است. بررسی سوابق تاریخی در این زمینه نشان می‌دهد که آموزش ضمن خدمت سنتی به مراتب از آموزش‌های رسمی و کلاسیک دیرینه‌تر می‌باشد. آنچه که موجبات توجه...............

..............

- در ایران

در کشور ایران نیز همانند بسیاری از ممالک، آموزش ضمن خدمت به صورت استاد - شاگردی از گذشته وجود داشته است ولی آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی به شیوه نوین و به صورت موسسه‌ای تا اواسط دهه 1310 مطرح نبوده است.

..............

- تعریف آموزش

سازمان ها، ساز و کار یا وسیله تحقق هدف های جامعه محسوب می شوند. سازمان ها در واقع به منزله تدابیر و وسایلی هستند که برای رفع نیازهای اساسی جامعه شکل گرفته و به فعالیت می پردازند. بررسی شکل گیری و تحول سازمان ها نشان می دهد که در گذشته به علت ساده بودن زندگی بشری و تکنولوژی محدود، ساختار و کارکردهای سازمان ها ساده و ابتدایی بوده و افراد برای انجام فعالیتهای آن نیاز چندانی به دانش و معلومات حرفه ای نداشتند. تغییر و تحولاتی که بعدها در شکل زندگی اجتماعی به وجود آمد موجب وسعت و گستردگی در ابعاد گوناگون سازمان ها شد و در نتیجه اهداف، وظایف و مسئولیت های آن پیچیده تر و اداره امور آن نیز به مراتب دشوارتر شد . در چنین شرایطی دیگر افراد بدون داشتن دانش و مهارت ها ی لازم قادر به انجام وظایف و فعالیت‌های سازمان ها نبودند. پیامد چنین تغییرات و تحولات عظیم صنعتی، تکنولوژیکی، اقتصادی و ... در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ضرورت آموزش را در سازمان ها به امری حیاتی مبدل كرد. (سام خانیان، 1384، ص 11-13)

................

- آموزش كاركنان

آموزش كاركنان كلیه كوشش هایی است كه در جهت ارتقای سطح دانش، آگاهی، مهارت های فنی، حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در كاركنان یك سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود می نماید (ابطحی، 1373، ص17). تافلر، مهمترین فعالیت و راه رویارویی با تحولات............

................

-اصول آموزش كاركنان

آموزش ماهیتاً در بسترهای متفاوت، كاركرد انتقال اطلاعات، دانش، معلومات و مهارت های خاصی را به فراگیران بر عهده دارد. ولی این كاركرد، در شرایط متفاوت از سازوكارها و اصول متفاوتی پیروی می كند. هرچه این سازوكارها و اصول با شرایط و زمینه های مربوط هماهنگی بیشتری داشته باشند، آموزش را كاراتر و موفق تر خواهند نمود...........

................

...............

كاربردی بودن آموزش ها

هدف اصلی آموزش كاركنان برآوردن نیازهای آموزشی فردی، شغلی و سازمانی كاركنان است. انجام وظایف مشاغل بنابر ماهیت عملكردی و كاربردی آنها نیازمند آموزش هایی است تا افراد بتوانند مهارت ها، دانش و اطلاعات عملی و كاربردی لازم را برای انجام فعالیتهای شغلی ارائه نمایند. لذا اینگونه آموزش ها باید علاوه بر توجه به دانش نظری، بركاربرد دانش و اطلاعات در زمینه های شغلی متمركز باشند(صدری، 1383، ص31-33).

..................

- آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت عبارت است از كوشش نظام مند به منظور هماهنگ كردن آرزوها، علایق و نیازهای آتی سازمان، در قالب كارهایی كه از افراد انتظار می رود. با وجود این، به هر نحوی كه بخواهیم آموزش ضمن خدمت را تعریف كنیم، جوهره اصلی آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزایش كارایی كاركنان و ایجاد سازش با محیط و در نتیجه، افزایش خدمات. اما كاركنان در یك سازمان با توجه به میزان گستردگی موسسه، عمدتا از لحاظ گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی هستند و این افراد از لحاظ جنس، سن، زمینه شهری یا روستایی، میزان درآمد و حتی رفتار اخلاقی با هم متفاوتند. مطالعات نشان می دهد كه استقبال از دوره های آموزشی در مواردی كه افراد دارای تحصیلات بالا باشند، به نحو چشمگیری افزایش می یابد؛ در حالی كه این امر در مورد مردان، افراد مسن تر و با سابقه ی بیشتر، پایین است(فتحی واجارگاه، 1383،ص174). با این روشنگری، آموزش ضمن خدمت چیزی نیست جز تلاش هایی كه در جهت ارتقای دانش و آگاهی و مهارت‌های فنی، حرفه ای و شغلی و نیز استقرار رفتار مطلوب در كاركنان یك موسسه یا سازمان صورت می گیرد و آنان را برای انجام بهینه وظایف و مسئولیتهای شغلی آماده می‌كند(چایچی،1381،ص14-13)............

.........................

- اهداف آموزش ضمن خدمت

کرل و کوزمیت : شش هدف مهم آموزش را بدین ترتیب بیان می کنند :

................

-مزایای آموزش كاركنان

...........

- چالش ها و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت

- عوامل سیستمی و ساختاری

در ادامه به چالش ها و موانع سیستمی و ساختاری تاثیرگذار براستقرار نظام آموزش حین كار اشاره می شود.

نگاه سنتی به فرآیند آموزش

..................

........................

- عوامل فرهنگی

- عدم وجود نگرش سیستمی: عدم وجود نگرش سیستمی در رویكرد آموزش و برخورد انحصاری با موضوع آموزش كه حاصل آن نفی سازمان یادگیرنده و مستندسازی و انتقال تجربه است.

..................

..................

- عوامل انسانی

ضعف علمی برخی مربیان آموزش ضمن خدمت: مربی آموزش ضمن خدمت باید مسلط ترین فرد

..................

................

- منافع حاصل از نظام آموزش و بهسازی

.................

- روش های آموزش

...............

آموزش در حین انجام وظیفه [1]

.............

- آموزش و توسعه مدیران

..................

اهداف‌ آموزشی برای مدیران شامل موارد زیر است :

هدفهای اجتماعی

اولین هدف که در ارتباط با آموزش مدیران مطرح می باشد این است که چگونه مدیر و سازمان را اثربخش‌تر............

................

هدفهای سازمانی

............

هدفهای کارکنان

.................

- برنامه های آموزشی

..............

-روشهای آموزشی و توسعه مدیریت و سرپرستی

هر سازمانی باید متناسب با هدف و مسایل داخلی و محیطی خود، دوره های آموزشی لازم را برای تعالی مدیران و سرپرستان خود طراحی كند و منابع تامین بودجه آن را مشخص سازد. سازمانهایی كه معمولا برنامه های منظمی برای آموزش و توسعه مدیریت و سرپرستی دارند، از فنون گوناگونی براساس فلسفه و نگرش خود به مساله توسعه منابع انسانی، استفاده می كنند. در نمودار (2-1) همانگونه كه ملاحظه می گردد، نیازهای چندی برای آموزش و توسعه مدیریت و برای تامین نیازهای آموزشی مذكور روشهایی توصیه شده است.(ابطحی، 1381، 138)

................

- مهارتهای تصمیم گیری

................

-مهارتهای ارتباطی

............

- مدلهای گوناگون از مراحل و فرایندهای آموزش

...............

1- مدلهای ساده وخطی

..................

2- مدل[2]T.D.L.B

...............

3- مدل پارکر

...............

4- مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان

.................

5- مدل رویكرد سیستمی به آموزش

..................

-برنامه هایی برای توسعه مدیران

..................

روش مبتنی بر تحقیق موردی[3]

..................

مسابقه های مدیریت

............

گردهمایی های خارج از سازمان

...............

فهرست منابع :

- ابطحی، حسین 1373، آموزش و بهسازی منابع انسانی . ویرایش 2. تهران: موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزش سازمان گسترش.

- ابطحی، حسین 1383، آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی. ویرایش 3. تهران: پیوند.

- ابطحی، حسین و دیگران 1387، استراتژی های مدیریت منابع انسانی ، بررسی موردی، تهران:پیوند، آزادمهر.

................

...............


[1] On-the-Job Trraining (OJT)

[2] training and developmet lead body

[3] Case study methodمبانی نظری آموزش


آموزش کارکنان


آموزش ضمن خدمت


آموزش مدیرانمبانی نظری آموزش


آموزش کارکنان


آموزش ضمن خدمت


مبانی نظری آموزش ضمن خدمت


آموزش مدیرانمبانی نظری آموزش


آموزش کارکنان


مبانی نظری


آموزش


آموزش کارکنان


آموزش ضمن خدمت


آموزش مدیران


دانشکده دندانپزشکی - صفحه اصلی

دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از معتبرترین مراکز آموزش دندانپزشکی است

مدیریت آموزشی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علاقه بند، علی (۱۳۸۴). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران، انتشارات ارسباران ·

سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان ( ضمن خدمت ...

سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان ( ضمن خدمت ) ltms.medu.ir جهت اتصال به سامانه ...

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ...

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی

استخدام دانشگاه فرهنگیان 97 (کلیه اخبار) | استخدام

۲۵ تیر ۹۶ – گسترش دانشگاه فرهنگیان راه حل بحران کمبود نیرو در وزارت آموزش‌وپرورش

پزشکی اجتماعی - med.sums.ac.ir

آموزش وتربيت دستياران پزشکی اجتماعی انجام پژوهشهای کاربردی در زمينه علوم ...

اخبار بازنشستگان در سال 97 | ایران استخدام

آخرین اخبار استخدام بازنشستگان کشور. جهت مشاهده جزئیات مربوط به عیدی و پاداش ...

پورتال اداره آموزش وپرورش مراغه

معرفی معاون جدید آموزش متوسطه آموزش و پرورش مراغه; حضور مسئولین آموزش و پرورش مراغه ...

مدرسه عالی کسب و کار ماهان|دوره MBA|دوره DBA|دوره های …

دوره mba ،دوره dba وMBA Online به سبک مدرسه کسب و کار ماهان:برند تخصصی در برگزاری دوره های mba

دانشکده پزشکی - medicine.tums.ac.ir

برگزاری کمیته جذب متقاضیان خارجی تخصص در دانشکده پزشکی. کمیته جذب متقاضیان خارجی ...

مقاله تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی کارکنان | دانلود ...

آموزش ضمن خدمت هنگامي بيشترين اثر و كارايي را دارد كه لازم باشد يك يا تعدادي معدود كارآموز را در يك زمان و براي شغل مشخصي آموزش داد و تربيت كرد.

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان(فصل دوم ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش کارکنان(فصل دوم) در 30 صفحه در قالب word , قابل ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و آموزش کارکنان ...

همانطور که مشهاده می کنید فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و آموزش کارکنان ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش کارکنان (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش کارکنان (فصل 2) امروزه جمعیت عظیمی در بخش های صنعتی ...

اهمیت وساختار نظام جدید آموزش کارکنان

تبصره : این نیاز سنجی آموزش جهت کارکنان دانشگاه توسط کمیته های فرعی معاونتهای مربوطه بالغ بر 1030 عنوان دوره آموزشی انجام شده که در برنامه تحت وب آموزش کارکنان عناوین دوره های آموزشی نیاز سنجی شده موجود می باشد .

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مهارت های مدیران آموزشی

... مدیران آموزش در ... پژوهش آموزش ضمن خدمت ... مبانی نظری ... آموزش و ...

ضرورت ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت در کتابخانه ها ...

در پژوهشی که توسط هاشیموتو در کشور ژاپن انجام شد، مشخص شده که توفیق آموزش های ضمن خدمت در کشور ژاپن به واسطه وجود ثبات شغلی، آموزش نیروهای کم تجربه به وسیله افراد ارشد و برقراری آموزش ضمن خدمت در سراسر دوره استخدامی افراد است (Hashimoto, 1999).

اخبار ضمن خدمت فرهنگیان - نمونه سوال همراه با جواب سند ...

... سامانه ضمن خدمت , آموزش ... ۱-مبانی نظری تحول ... ویژه ضمن خدمت مدیران و ...

نگاهی به جایگاه آموزش نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی

در حال حاضر آموزش ضمن خدمت کارکنان در ... مدیران به آموزش کارکنان ... مبانی نظری ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم ...

ضمن آنکه خود ... خود را به گردن کارکنان، مدیران خود و یا ... مبانی نظری پژوهش آموزش و ...

اعضاي هيأت علمي: علي سررشته داري

دانشگاه صنعتی شاهرود ششمین دانشگاه صنعتی ایران که در شهرستان شاهرود در استان سمنان ...

استخدام شرکت ملی نفت سال 93 +استخدام :وزیر نفت قول داد ...

آخرین خبر ها. 41 هزار نفر جذب آموزش و پرورش می شوند; نت‌برگی‌ها به استقبال تابستان می ...

نظرات داوطلبان کنکور دکتری سراسری سال 1395 درباره اعلام ...

این سایت برای استفاده کلیه دانشجویان، صاحبنظران و علاقمندان مدیریت تهیه گردیده است.

KHAMENEI.IR - نسخه قابل چاپ کلیدواژه اقتصاد مقاومتی

کلیدواژه اقتصاد مقاومتی ... اقتصاد مقاومتی - تعداد فیش ...

سید روح‌الله خمینی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در درستی این مقاله اختلاف نظر وجود دارد. خواهشمندیم در روشن‌شدن اعتبار منابع مورد ...