پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز تلخه Acroptilon repensپاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز تلخه Acroptilon repens در 68 اسلاید

این پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:

تیره كاسنی (مركبان)Asteraceae=Compositae

گلاذین كلاپرك

گیاهشناسی

سیستم ریشه

اندامهای هوایی

گیاهچه

ساقه

برگ

رپین

گل ها

میوه

ریشه

اکولوژی و انتشار جغرافیایی

زیستگاه

بیولوژی و نحوه تكثیر

انتشار (پراکنش)

رقابت

خاصیت آلیلوپاتی

روش های كلیدی كنترل تلخه

تلخه بر اساس استراتژیهای تکاملی

ریخت شناسی

تاریخچه زندگی

فیزیولوژی

موارد دیگرعلف هرز تلخه


گیاهشناسی علف هرز تلخه


پاورپوینت بررسی گزارش افزایش تولید محصولات زراعی

پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل

پاورپوینت بررسی گمرك

پاورپوینت بررسی گیاهان داروئی

پاورپوینت بررسی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی