مقاله آموزشی زندگی نامه تنی چند از شعرای نامی ایرانچکیده: ابومحمد الیاس بن یوسف نظامی گنجه یی ، استاد بزرگ در داستان سرایی و یكی از نتون های استوار شعر پارسی است . زندگی او بیشتر و نزدیك بتمام در زادگاهش گنجه گذشت و از میان سلاطین با اتابكان آذربایجان و پادشاهان


چکیده:

ابومحمد الیاس بن یوسف نظامی گنجه یی ، استاد بزرگ در داستان سرایی و یكی از نتون های استوار شعر پارسی است . زندگی او بیشتر و نزدیك بتمام در زادگاهش گنجه گذشت و از میان سلاطین با اتابكان آذربایجان و پادشاهان محلی ارزنگان و شروان و مراغه و اتابكان موصل رابطه داشت و منظوم های خود را به نام آنان ساخت .در باره و فاتش تاریخ قطعی درست نیست و آنرا تذكره ای از 576 تا 606 نوشته اند و گویا سال نزدیك بحقیقت 614 هجری (1217 میلادی ) باشد وی علاوه بر پنج گنج یا خمسه : مخزن الاسرار ، خسرو و شیرین ، لیلی و مجنون ، هفت پیكر ، اسكندر (نامه ) دیوانی از قصیده ها و غزل ها نیز داشت . نظامی بی شك از استادان مسلم شعر پارسی و از شاعرایست كه توانست بایجاد با تكمیل سبك وروش خاصی توفیق یابد. اگر چه داستانسرایی در زبان پارسی پیش از و شروع شده و سابقه داشته است ، تنها شاعری كه تا پایان قرن شعر تواست این نوع شعر را در زبان پارسی بحد اعلای تكامل برساند نظامیست وی در انتخاب الفاظ و كلمات مناسب و ایجاد تركیبات خاص تازه و ابداع و اختراع معانی و مضامین نو و دلپسند در هر مورد ، و تصویر جزئیات و نیروی تخیل و دقت در وصف و ایجاد مناظر دلپذیر و ریزه كاری در توصیف طبیعت و اشخاص و احوال ، و به كار بردن تشپیهات و استغارات مطبوع و نوع ، در شمار كسانیست كه بعد از خود نظیری نیافته است . ضمناً بنابر عادت اهل زمان از آوردن اصطلاحات علمی و لغات و تركیبات عربی وافر و بسیاری از اصول و مبانی حكمت و عرفان وع لوم عقلی بهیچر وی ابا نكرده و به همین سبب و با توجه به دقت فراوانی كه در آوردن مضامین و گنجانیدن خیالات باریك خود در اشعار داشت ، سخن اوگاه بسیار دشوار و پیچیده شده است.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله


خرید مقاله


دانلود مقاله


دانلود و خرید مقاله


مقاله آماده


خرید مقاله آماده


دانلود و خرید مقاله آماده