مقاله کشاورزی با عنوان آفتابدهی خاک soil solarizationمقاله کشاورزی با عنوان آفتابدهی خاک در فرمت ورد در 11 صفحه

این مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:

مقدمه

عملیات soil solarization

آماده سازی خاك

آبیاری خاك

كندن شیار ( گودال )

پوشاندن

بر داشتن پلاستیك و كشت

فاكتورهای مؤ ثر در میزان موفقیت

فواید انجامsoil solarizationبرای كنترل بیماریها

كنترل علفهای هرز

كنترل نماتدها

افزایش رشد گیاه

یك توجیه نسبی برای این پدیده را می توان به تركیب چند مكانیسم ارائه داد

سؤالاتsoil solarization


آفتابدهی خاک


آفتاب دهی خاک