مقاله کشاورزی با عنوان آفات پستهمقاله کشاورزی با عنوان آفات پسته در قالب ورد در 15 صفحه

این مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:

سوسك سرشاخه خوار پستهHylesinus vestitus

مبارزه و كنترل

سوسك طوقه و ریشه پسته (كاپنودیس)Capnodissp.

خسارت

مبارزه و كنترل

سوسك شاخك بلند پستهCalchaenesthes pistacivora

مبارزه

سوسك های چوبخوار پسته

سوسك های چوبخوار سبز پستهAgrilus viridicaerulans:

مبارزه و كنترل

سرخرطومی پسته Polydrosus davatchiiCurculionidae

مبارزه و كنترل

پروانه برگخوار سفید پسته (رائو)Ocneria terebintina:

مبارزه و کنترل

پروانه پوستخوار میوه پسته (كراش) :Arimania komaroffi

مبارزه و کنترلسوسك سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus


سوسك طوقه و ریشه پسته (كاپنودیس) Capnodis sp


سوسك شاخك بلند پسته Calchaenesthes pistacivora


سوسك های چوبخوار پسته


سوسك های چوبخوار سبز پسته Agrilus viridicaerulans


سرخرطومی پسته Polydrosus davatchii Curculionidae


پروانه برگخوار سفید پسته (رائو) Ocneria terebintina


پروانه پوستخوار میوه پسته (كراش)


انواع تقلب در شیر و لبنیات - سایت بهداشت محیط ایران

تقلب در شیر . تقلب درشیرنیز به شکلهای مختلفی صورت می گیرد که مهم ترین آنها عبارتند از:

ابجکت (انواع کتابخانه و کمد) در نرم افزار معماری Revit Architecture

پاورپوینت با عنوان بتن سبک

عوامل فیزیولوژیکی و تاثیر آن بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال تحقیق بسیار کامل تربیت بدنی

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 29 (فعالیتهای ساخت املاک)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی