پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترلپاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل در 36 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل

پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل در 36 اسلاید قابل ویرایشفهرست

معرفی چنددستور --------------------------------------------- پیش گفتار

آزمایش شماره 1 --------------------------------------توابع مثلثاتی

آزمایش شماره 2 ------------------------------ پاسخ پله

آزمایش شماره 3 -------------------- رسم مكان هندسی رشه ها

آزمایش شماره 4 ------------------- پاسخ پله(داخل آزمایشگاه)

آزمایش شماره 5--------------------- بررسی پایداری به كمك مكان هندسی رشه ها

آزمایش شماره 6 ---------------------------كنترل كننده های PID

آزمایش شماره 7 ---------------------------- طراحی کنترلر controler


: پیش گفتار

. می توانیم خروجی مربوط به آن رابه شکل زیر ببینمCommand WIindowبا تایپ دستورات زیر در

<<sin(30) سینوس برحسب رادیان

ans =

-0.9880

>> sind(30) سینوس برحسب درجه

ans =

0.5000


>> a=5 رابرابریک عددقرارمیدهیمa

a =

5

>> a==5 بااین دستورمی پرسیم که آیااین متغیربرابر بااین عدداست اگربرابر بودجواب1میدهد وگرنه0میدهد

ans =

1

>> a==6

ans =

0


آزما یش یک:

.دراین آزمایش می خواهیم ازطریق بسط سری تیلوربرای بدست اوردن توابع مثلثاتی برنامه بنویسیم

قسمت اوّل:

به عنوان مثال بسط سری تیلوربرای سینوس به این صورت میباشد.

Sin(x)=x-x^3+x^5-x^7+…
3! 5! 7!


(برحسب رادیان)راخواهدداد. Sin(x)میباشد که مابایدآن راوارد کنیم وبرنامه به ما xورودی برنامه ما

2آزمایش شماره

برای سیستم مقابل مواردزیررابررسی کنید


نباشد.(OVER SHOOTرا طوری پیدا کنید تا پاسخ پله سیستم دارای فرا جهش( K1)
K (2 را طوری بیابید تا که شروط زیر برقرارباشد:
Mp<5% Ts<3
(3 خطای حالت دائمی سیستم را برای مقادیر مختلف K بدست آورید:
(4 مشخصات حوزه زمان سیستم را برای مقادیر مختلف Kبررسی کنید:


تمرین1

باشدO.Sراطوری تعیین کنیدکه 5%=Kدانلود پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل


تحقیق بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل


مقاله بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل


پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل


بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل


گزارشکار


آزمایشگاه


کنترل