پاورپوینت بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالیپاورپوینت بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی در 41 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل

پاورپوینت بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی در 41 اسلاید قابل ویرایشتأثیر پیوسته روی كاركرد شركتی

برخی پژوهشها نشان می‌دهد كه اجرای سیستم‌های طرح ریزی محل شركت EPR بهبود‌دهنده كاركرد شركت است در صورتیكه پژوهش دیگری نشان می‌دهد كه مشمول انگیزه های كاركرد غیر مالی NFPI در قرردادهای جبرانی اجرائی نیز افزایش دهنده كاركرد است . چون سیستم های EPR طراحی می‌شوند برای تغییر شاخص های كاركرد كلیدی در طبیعت بطور مالی و غیرمالی هستند . سوال پژوهش اولیه كه دراینجا آزمایش شد می پرسد ، آیا پذیرش پیوسته EPR و استفاده NFPI حاصل دهنده تاثیر همكاری كننده روی كاركرد شركتی است؟

در مطالعه جاری ، كاركرد توسط برگشت روی سرمایه ها ROA و برگشت كالاهای ROS منعكس می‌شود . روی هم رفته نتایج مطالعه نشان می دهد كه استفاده تركیبی EPR و NFPI بطور چشمگیر ROA بالاتر كوتاه مدت و دراز مدت و ROS را نسبت به شركت‌های فقط EPR می‌دهد و ROA و ROS كوتاه مدت و ROS بلند مدت نسبت به شركتهای فقط NFPI یافته های پژوهش پیشنهاد كننده بینش‌های با ارزش در قالب اشارات تئوریك وعملی پذیرش پیوسته EPR و NFPI است .
مقدمه

سیستمهای طرح ریزی محل شركت EPR تبدیل كننده فرآیندهای تجارتی و تكنولوژیهای اطلاعات به رشته همزمان رویه‌ها ، كاربردها و متریك‌ها است كه محدودیت ها و مرزهای بین تجارتی و درون شركت تجارتی را می سنجد . سیستم‌های EPR انتظار می‌روند كه بهبود دهنده كاركرد روی همرفته شرتك است ابتدا بدلیل فرایندهای تجاری مجدداً طرح شده ، عملكردهای تجارتی یكپارچه ، سیكل‌های گزارش شتابدار و تواناییهای توسعه یافته اطلاعات . با ملاحظه مورد آخری ، سیستم های EPRنه تنها فراهم كننده متریك‌های مالی مرسوم برای تصمیم گیرندگان هستند ، بلكه توانای پیشنهاد شاخص های كاركرد غیر مالی نیز می‌باشد .
تئوری اقتصادی نشان می‌دهد كه مشمول معیارهای مالی محرك‌های كاركرد غیرمالی NEPI در قراردادهای اجرایی مدیریتی باید افزایش دهنده كاركرد كل شركت باشد . همانطور كه مشخص شده بهتر كننده اقدامات مدیران بااهداف سرمایه گذاران است . هدف مطالعه جاری عبارت است از آزمون اندازه‌ای كه پذیرفتن تركیبی ERP و استفاده NEPI حاصل دهنده تاثیر همكاری روی كاركرد شركت باشد .
حین آنكه یافته های روی تاثیرات كاركرد سیستم‌های EPR مبهم هستند ، دو مطالعه بطور چشمگیر نشان دهنده بازگشت بیشتر روی كالاها ROS متكی بر اعلان اجرای EPR بوده و بطور چشمگیربازگشت دراز مدت بزرگتری از سرمایه ROS برای قبول‌كنندگان EPR نسبت به غیر قبول ‌كنندگان هستند . با ملاحظه استفاده NFPI در قراردادهای جبرانی ، یك مطالعه تجربی اخیر نشان می دهد كه پذیرش ، همانطور كه با فیر پذیرش مقایسه شده ، از NFPI بهبود‌دهنده ROS بلند و كوتاه مدت است و نیز ROA بلند مدت . مطالعه اخیر توسعه دهنده این دو خط پژوهش است توسط آزمودن مقداری كه به آن پذیرش پیوسته ERP و NFPI افزایش دهنده كاركرد شركت است ، همانطور كه توسط ROA و ROS منعكس شده است .
مطابق با تئوری كنترل مقایسه بین دستگاه اعصاب انسان با دستگاه مكانیكی ، تصمیم گیرندگان نیاز دارند به دریافت بازخورد روی شاخص‌های كاركرد كلیدی در زمان كافی برای اعلان انحرافات غیر انتظاری ، اقدام عمل مناسب و مشاهده پاسخ های سیستمی . اگر كاركرد مدیریتی تا حدی قضاوت شود توسط شاخص های غیر مالی مدیران نیاز دارند به اجرای پروسه ها، رویه‌ها ، سیستم ها و متریك‌ها كه ساده كننده حلقه بازخورد سایبرنتیك ( مقایسه ای ) هستند ، مزایای تركیبی به رسمیت شناسی EPR و NFPI باید ترقی دهنده كاركرد شركت‌هایی باشد كه پذیرنده فقط EPR یا NFPI است .
بطوریكه افزودن سیستم های EPR مقدار افزایش مهم به استفاده NFPI نمی افزاید . هسته سوال پژوهشی كه در اینجا وضع شده است می پرسد : آیا استراتژی های EPR NFPI مكمل هستند یا جانشین ؟ یافته‌های مطالعاتی می‌تواند افزاییش دهنده تئوری موجود و عمل باشد . چون پژوهشگران بینشی برای تاثیرات منحصر و پیوسته EPR و NFPI بدست می‌آورند و سرمایه گذاران ومدیران دوباره همكاری نسبی هر دو برای كاركرد شركت می آموزند .
بخش بعدی مرور كننده مطبوعات مربوط بوده و ارائه دهنده سئوال پژوهشی است . دو بخش بعدی سبك پژوهشی را ارئه داده و تحلیل كننده نتایج است . بخش نهایی بحث كننده یافته‌های پژوهشی است .


طرح ریزی محل شركت

به رسمیت شناسی EPR منعكس كننده یك استراتژی تجارتی دراز مدت است . اجرای EPR مناسب دخیل كننده فرآیندهای تجارتی طرح مجدد از جزایر اتوماسیون رو به تبادلی مصالحه ای برای ائتلاف شركتهای متكی بر معلومات است . طی تلاش های تغییر شكل فرآیند تجاری ، شركتها باید آموزش تكمیلی و رویه‌ها و تكنولوژیها را یكی كنند برای ساده سازی اساس پیش بینی نشده است . معماری نتیجه‌ای انتظار می‌رود كه بهبود دهنده كارایی كل و موثر بودن شركت باشد . پژوهش هایی سعی شده است به تایید كردن تاثیرات در پذیرش EPR .

شاخص های كاركرد غیر مالی

بمانند EPR ،اندازه گیری ، ضبط و شركت در معیارهای كاركردی غیر مالی نیز منعكس كننده یك استراتژی تجارتی درازمدت است . پژوهش Burgeoniny روی تاثیرات معیارهای كاركردی غیرمالی دریافت كننده مقدار زیاد توجه در مطبوعات است . هدف قضاوت كاركرد مدیریتی توسط شاخص های مالی و غیر مالی بهتر مرتب كردن محرك ها با اهداف استراتژیك شركت است . باید تئوریك با حضور برای معیارهای كاركردی غیرمالی در تئوری نمایندگی ریشه دار می شود . مخصوصاً اصل اطلاع دهندگی نشان می دهد كه قراردادهای محرك و مشوق باید شامل معیارهای كاركردی باشد كه فراهم كننده اطلاعات قابل ارزش رو به افزایش است ، ارائه شده به قیدهایی یا در معرض قوید سود – هزینه ای با ملاحظه تمام ابعاد اقدامات حاشیه ای كه ارتباطی با سرمایه گذاران دارند . بیشتر نوشتجات موجود در ناحیه شاخص های كاركردی غیر مالی متمركز است بر رضایت مشتری و مدیریتی كیفی كل (TQM ) .
Anderson و گروه Behin Perera (1997 ) و Riley (1999 ) گزارش درباره ارتباط مثبت بین رضایت مشتری و كاركرد محاسباتی معاصر دادند .


سبك پژوهش

نمونه
شناسایی پرسشی پژوهش نیاز دارد كه ما سه نیمه سوال را آزمایش كنیم :
شركت هایی كه اجرای یك سیستم EPR را افشا كردند اما نه استفاده NFPI در قراردادهای اجرایی جبرانی
شركتهایی كه افشا كننده استفاده ووزن های ویژه مرتبط با NFPI بودند ، اما نه پذیرش یك سیستم EPR
شركت هایی كه افشا كننده اجرای یك سیستم EPR است ، و استفاده و وزن های خاص واگذار شده به NFPI .دانلود پاورپوینت بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی


تحقیق بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی


مقاله بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی


پاورپوینت بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی


بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی


طرح ریزی


شركت


انگیزه های كاركرد


غ


بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی ...

پاورپوینت بررسی طرح ریزی محل شرکت و انگیزه های کارکرد غیر مالی پاورپوینت بررسی طرح ...

دانلود کامل پاورپوینت بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های ...

برخی پژوهشها نشان می‌دهد كه اجرای سیستم‌های طرح ریزی محل شركت epr بهبود‌دهنده كاركرد شركت است در صورتیكه پژوهش دیگری نشان می‌دهد كه مشمول انگیزه های كاركرد غیر مالی nfpi در قرردادهای جبرانی اجرائی نیز افزایش دهنده كاركرد است .

بایگانی‌ها دانلود پاورپوینت بررسی طرح ریزی محل شركت و ...

پاورپوینت بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی پاورپوینت بررسی طرح ...

دانلود پاورپوینت طرح ریزی محل شرکت و انگیزه های کارکرد غیر ...

لینک دانلود: دانلود پاورپوینت طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير مالي

پاورپوینت طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير مالي ...

پاورپوینت طرح ريزي محل شركت و ... و انگیزه های کارکرد غیر مالی,تحقیق طرح ریزی محل ...

دانلود فایل پاورپوینت طرح ریزی محل شرکت و انگیزه های ...

در این پست دانلود فایل پاورپوینت طرح ریزی محل شرکت و انگیزه های کارکرد غیر مالی را ...

دانلود پاورپوینت طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير ...

دانلود پاورپوینت طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير مالي

457 - پاورپوینت آماده: بررسی اصول طرح ريزي محل شركت و ...

برخی پژوهشها نشان می‌دهد که اجرای سیستم‌های طرح ریزی محل شرکت epr بهبود‌دهنده کارکرد شرکت است در صورتیکه پژوهش دیگری نشان می‌دهد که مشمول انگیزه های کارکرد غیر مالی nfpiدر قرردادهای جبرانی اجرائی نیز افزایش دهنده کارکرد است .

پاورپوینت طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی

پاورپوینت طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی. 1; ... پاورپوینت, طرح, ریزی, ...

پاورپوینت طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير مالي ...

پاورپوینت طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير ... انگیزه های, کار,کرد, غیر, مالی ...

دانلود فایل پاورپوینت طرح ریزی محل شرکت و انگیزه های ...

در این پست دانلود فایل پاورپوینت طرح ریزی محل شرکت و انگیزه های کارکرد غیر مالی را ...

پاورپوینت طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی

پاورپوینت طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی. 1; ... پاورپوینت, طرح, ریزی, ...

457 - پاورپوینت آماده: بررسی اصول طرح ريزي محل شركت و ...

برخی پژوهشها نشان می‌دهد که اجرای سیستم‌های طرح ریزی محل شرکت epr بهبود‌دهنده کارکرد شرکت است در صورتیکه پژوهش دیگری نشان می‌دهد که مشمول انگیزه های کارکرد غیر مالی nfpiدر قرردادهای جبرانی اجرائی نیز افزایش دهنده کارکرد است .

دانلود پاورپوینت طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير ...

دانلود پاورپوینت طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير مالي

پاورپوینت طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير مالي ...

پاورپوینت طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير ... انگیزه های, کار,کرد, غیر, مالی ...

بصیر فایل مقاله | خرید آنلاین مبانی نظری و پیشینه پژوهش ...

کاملترین فایل پاورپوینت بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غی... شعار همیشگی ...

دانلود طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير مالي ...

دانلود طرح ريزي محل شركت و ... و انگیزه های کارکرد غیر ... غیر مالی, مقاله طرح ریزی ...

بصیر فایل مقاله | ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام ...

برترین مقالات و پاورپوینت ... بررسی طرح ریزی محل شركت و ... و انگیزه های كاركرد غیر ...

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها EFQM مورد بررسی در شركت ایرالكو

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها efqm مورد بررسی در شركت ... بررسی ریزی و ... و تحلیل های مالی ...

طرح توجیهی و کارآفرینی شركت راهبرد شریف (تولید روغن نباتی)

... و فاقد انگیزه های اجـتماعی و ... طرح توجیهی شركت ... پاورپوینت بررسی ...