پاورپوینت با عنوان ماشین برداشت پنبهپاورپوینت با عنوان ماشین برداشت پنبه در 16 صفحه

این پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:

پنبه چینها :کابینها (اتاقکهای ) راحت

سایر ویژگیها

ویژگیهای دیگر

شاسی

دنده ها

موتورها

ماشین پنبه چین 9996

ماشین پنبه چین 9970

High sensing

معرفی دستگاههای برداشت Pro-12 VRS(Vari-Row system)

قسمت اصلی

دستگاههای برداشت Pro-Series

Pro-16برداشت پنبه


ماشین برداشت پنبه