پاورپوینت کشاورزی با عنوان نازل سمپاشهاپاورپوینت کشاورزی با عنوان نازل سمپاشها در 78 صفحه

محتویات این پاورپوینت:

Poison-sprayer machines have three parts

What is a nozzle?

nozzle
نازل)افشانك)

Energy Sources For Nozzle :Classification

Nozzles typesانواع نازل ها

طبقه بندی نازلها بر اساس نوعانرژیوارده

نازلهای با انرژی هیدرولیكHydraulic energy nozzles

عواملی كهدركیفیّت و كمیّت قطرات تولید شدهمؤثرند

اجزای تشكیل دهده نازل هیدرولیك:

Impact Nozzlesنازل های اصابتی

Impact Nozzlesنازل های اصابتی

Misting nozzles

نازل های بادبزنیFan nozzles

زاویه پاششودبی نازل

نازلزرد 8002پلاستیكی

اجزائنازلزرد8002

زاویه پاششنازلزرد8002

ارتفاعپاششدردوبارهمپو شانینارل زرد8002

ارتفاعپاششدر سه بارهمپو شانینازلزرد8002

كاربرد نازل زرد8002

نازل آبی 11003پلاستیكی

اجزائنازل آ بی 11003

زاویه پاششدر نازل آبی 11003

ارتفاعپاشش دردو همپوشانیدر نازل آبی 11003

ارتفاعپاششدر سههمپوشانیدر نازل آبی11003

كاربردنازل آبی 11003

نازل11004استیل

اجزائنازل 11004استیل

زاویه پاششنازل 11004استیل

ارتفاعپاششدردوبارهمپو شانیدر نازل 11004استیل

Cone nozzlesنازل هایمخروطی

Cone nozzlesنازل هایمخروطی

Plainjet or solid stream nozzlesنازل های فواره ای

Air aspirating or foem nozzlesنازل های تولید كننده كف

Micro foil nozzlesنازل های سوزنی

Twin - fluid or aseous energynozzlesنازلهایبا انرژی گازی-

نازلهای با انرژی چرخشی Centrifugal energy nozzles

تشكیل قطرات در نازلچرخشی

نازلهای با انرژی جنبشی Kinetic energy nozzles

نازلهای با انرژی حرارتی ‏Thermal energy nozzles

تنظیم میزان دبی نازلها

فرسایشنازلها

منابع Refrencesنازل سمپاشها


انواع نازل سمپاش


تحقیق درباره نازل سمپاشها


پاورپوینت پیرامون نازل سمپاشها